1.

آزادی بیان در جامعه اسلامی براساس تفسیری متفاوت از امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر

دوره 14، شماره 28، مهر 1401، صفحه 229-248

2.

آسیب‎شناسی نهادهای خیریه در ایران با تأکید بر استخراج راهبردها و راهکارهای ارتقابخش خیریه با استفاده از تکنیکSWOT

دوره 19، شماره 37، فروردین 1401، صفحه 203-233

3.

«آموزش درباره ادیان» به مثابه بدیلِ «آموزش دین» از منظر فقه تربیتی

دوره 17، شماره 39، فروردین 1401، صفحه 27-47

4.

ابر پارادایم درون‌گرا، عامل جهت مندی معرفت در معماری اسلامی

دوره 14، شماره 28، مهر 1401، صفحه 51-76

5.

ارائه تبیینی بدیل از انسان، ارزش و پول براساس رویکردی جامعه‎شناسانه به انسان اقتصادی

دوره 28، شماره 113، دی 1401، صفحه 1-15

6.

ارائه معیار احراز غلبه دارایی‎های ثابت در سهام مبنای انتشار اوراق اجاره

دوره 19، شماره 37، فروردین 1401، صفحه 177-202

7.

ارزیابی مقایسه‎ای کیفیت فعالیت‌های فوق برنامه درسی اجرا شده در مدارس دوره متوسطه شهر قم

دوره 17، شماره 40، تیر 1401، صفحه 45-58

8.

ارزیابی میزان موفقیت اجرای طرح آموزش آداب و مهارت‎های زندگی اسلامی (طرح کرامت) در مدارس ابتدایی

دوره 17، شماره 39، فروردین 1401، صفحه 113-136

9.

از پیش‌نگری تا آینده‌نگاری: ابتنای روش‌شناسی آینده‌پژوهی بر مدل پیاز پژوهش

دوره 28، شماره 113، دی 1401، صفحه 31-50

10.

از تبیین تا نقد: بررسی انتقادی دیدگاه جیمز بوهمن وچارلز تیلور دربارۀ رابطۀ علم و ارزش‌ها در علوم اجتماعی

دوره 28، شماره 112، مهر 1401، صفحه 33-47

11.

از چالش رابطۀ باید و هست در فلسفه تا شناسایی تداخل عوامل اجتماعی در باید و هست

دوره 28، شماره 111، تیر 1401، صفحه 15-25

12.

اقتصاد سیاسی نظام ارزی در کشورهای درحال‎توسعه

دوره 19، شماره 38، مهر 1401، صفحه 31-57

13.

اقدامات سیاسی صوفیان صفوی و نوع‌شناسی دینی ماکس وبر

دوره 14، شماره 28، مهر 1401، صفحه 199-228

14.

الگوهای تربیت جنسی سلامت محور در فرایند رشد

دوره 17، شماره 41، مهر 1401، صفحه 15-30

15.

الگوی ‌فرهنگ‌سازی رفتار اقتصادی−اجتماعی انفاق در رویکرد قرآنی

دوره 14، شماره 28، مهر 1401، صفحه 175-196

16.

الگوی مفهومی انگیزش قرآن‌بنیان (تحلیل محتوای کیفی)

دوره 16، شماره 30، فروردین 1401، صفحه 53-70

17.

امکان‎سنجی تبیین ظهور و سقوط حکومت‎های معاصر براساس نظریه ابن‎خلدون

دوره 28، شماره 111، تیر 1401، صفحه 27-41

18.

بازار اسلامی کالای ضروری

دوره 19، شماره 37، فروردین 1401، صفحه 265-290

19.

بازخوانی متدولوژی‌شناسی «دین‌شناسی» شریعتی

دوره 28، شماره 110، فروردین 1401، صفحه 85-95

20.

بازنمایی آموزه‌های دینی در کتب درسی؛ تحلیل محتوای کلیه کتب دوره اول ابتدایی براساس مؤلفه‌های آموزه‌های دینی

دوره 17، شماره 42، دی 1401، صفحه 7-28

21.

برآورد ریسک بیکاری و بررسی وجود کژگزینی در پوشش بیمه‎ بیکاری در ایران

دوره 19، شماره 37، فروردین 1401، صفحه 291-313

22.

برآورد ظرفیت تأمین مالی شهرداری با بهره‎گیری از بخش سوم اقتصاد با انتشار اوراق وقف (مطالعه موردی: شهر قم)

دوره 19، شماره 38، مهر 1401، صفحه 239-266

23.

برآورد هزینه‎های مبادله تسهیلات پرداختی بانک ملی در قالب عقود اسلامی منتخب

دوره 19، شماره 37، فروردین 1401، صفحه 117-145

24.

بررسی اثربخشی بستۀ آموزش حرمت‌ خود در دانش‌آموزان دبستان

دوره 17، شماره 42، دی 1401، صفحه 95-111

25.

بررسی ارتباط دینداری با فساد اقتصادی

دوره 14، شماره 27، فروردین 1401، صفحه 199-218

26.

بررسی امکان‎ تکوّن دانش اقتصاد در پارادایم اسلامی

دوره 19، شماره 37، فروردین 1401، صفحه 235-264

27.

بررسی تأثیر دوگانه تعهد به ارزش‎های اسلامی و عناصر ارزیابی عملکرد بر اثربخشی فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان

دوره 9، شماره 17، مهر 1401، صفحه 147-170

28.

بررسی تأثیر سبک‎های تصمیم‎گیری خرید بر مصرف کالاهای داخلی؛ مطالعه موردی: استان لرستان

دوره 19، شماره 38، مهر 1401، صفحه 303-330

29.

بررسی تأثیر نقش‎های مدیریتی بر شفافیت سازمانی با رویکرد اسلامی

دوره 9، شماره 17، مهر 1401، صفحه 247-270

30.

بررسی رابطۀ میان هوش هیجانی و ترومای سازمانی: رویکردی اسلامی

دوره 9، شماره 17، مهر 1401، صفحه 271-291

31.

بررسی سازوکارهای اخذ مالیات از معامله‌گران بورس اوراق بهادار تهران و ارائه رهنمودهای سیاستی

دوره 19، شماره 38، مهر 1401، صفحه 117-141

32.

بررسی کارآفرینی نهادگرایی جدید گروه همگن قومی−تجار در مقایسه با دیگر نظریات برای کشورهای کمتر توسعه‌یافته

دوره 28، شماره 113، دی 1401، صفحه 51-64

33.

بررسی کارایی اقتصادی و بنیادهای آن از منظر معرفت اسلامی

دوره 28، شماره 110، فروردین 1401، صفحه 19-32

34.

بررسی کارکردهای جامعه‌شناختی سرگرمی با رویکرد اسلامی

دوره 14، شماره 27، فروردین 1401، صفحه 75-89

35.

بررسی مؤلفه‌های پارادایم پیچیدگی در اقتصاد نهادگرایی جدید

دوره 28، شماره 113، دی 1401، صفحه 17-30

36.

بررسی مدیریت جهادی در ارتش جمهوری اسلامی ایران (رویکردی آسیب‎شناسی)

دوره 9، شماره 17، مهر 1401، صفحه 121-146

37.

بررسی موانع مؤثر بر برنامه امامان شیعه در آموزش علوم اسلامی

دوره 17، شماره 41، مهر 1401، صفحه 81-99

38.

بررسی نفوذ فاوا در ساختار خانواده معاصر

دوره 14، شماره 27، فروردین 1401، صفحه 105-121

39.

پدیدارشناسی هرمنوتیکی در پژوهش کیفی

دوره 28، شماره 112، مهر 1401، صفحه 1-17

40.

پیش‎بینی‎پذیری پایبندی به حجاب اسلامی براساس اعتقادات مذهبی و استفاده از فضای مجازی (مطالعه‎ موردی: دانش‎آموزان دختر مقطع دبیرستان‎ شهر ماکو)

دوره 14، شماره 27، فروردین 1401، صفحه 183-197

41.

پیش بینی فضیلت سازمانی بر اساس رهبری اخلاقی و هوش معنوی

دوره 9، شماره 17، مهر 1401، صفحه 195-219

42.

تأثیر تغذیه بر تربیت معرفت انسانی: تحلیل دینی−فلسفی

دوره 17، شماره 40، تیر 1401، صفحه 35-44

43.

تأثیر سبک مدیریت اسلامی ‌بر توانمندسازی کارکنان حوزه علمیه قم

دوره 9، شماره 17، مهر 1401، صفحه 171-193

44.

تأثیر متغیرهای الگوی چند بعدی معنوی با میانجی‎گری باورهای ناکارآمد بر اختلال وسواس

دوره 16، شماره 31، مهر 1401، صفحه 129-153

45.

تأثیر مداخله چندبعدی معنوی بر کورتیزول بزاقی، آشفتگی‎های روان‌شناختی و ادراک بیماری پس از جراحی بای‎پس عروق

دوره 16، شماره 30، فروردین 1401، صفحه 33-51

46.

تبیین ویژگی‎های برنامه درسی آموزش ارزش‎ها

دوره 17، شماره 40، تیر 1401، صفحه 75-92

47.

تبیین ویژگی‎های سرشتی روان انسان در قرآن

دوره 16، شماره 30، فروردین 1401، صفحه 71-88

48.

تحلیل اقتصادی تصمیم‎گیری و ارزش‌های انسانی و اسلامی در انتخاب همسر

دوره 19، شماره 37، فروردین 1401، صفحه 315-338

49.

تحلیل الگوی مدیریت فرهنگی مؤسسات مسجدمحور (مطالعه موردی کانون فرهنگی تبیان)

دوره 14، شماره 27، فروردین 1401، صفحه 39-56

50.

تحلیل انتقادی چارچوب اخلاقی سرمایه اجتماعی؛ دلالت‎هایی برای مطالعات اسلامی

دوره 14، شماره 27، فروردین 1401، صفحه 91-103

51.

تحلیل انتقادی گفتمان تربیتی در ادبیات داستانی دینی کودکان: تحلیل داستان پرواز به‌سوی سیاره آزادی

دوره 17، شماره 41، مهر 1401، صفحه 63-79

52.

تحلیل تربیتی−روان‌شناختی آرامش خانواده در پرتو مودت و رحمت با نگاهی به هرم سه بعدی نفس انسان

دوره 17، شماره 42، دی 1401، صفحه 113-132

53.

تحلیل فقهی خلق پول بانک خصوصی از منظر عدالت و ظلم

دوره 19، شماره 38، مهر 1401، صفحه 143-167

54.

تحلیل مقایسه‎ای آثار استقراض از بانک مرکزی، اوراق ‎قرضه و اسناد خزانه‎ اسلامی جهت تأمین ‎مالی کسری بودجه دولت بر متغیرهای منتخب اقتصاد کلان

دوره 19، شماره 38، مهر 1401، صفحه 203-237

55.

تحلیل و بررسی ابعاد تجربه‎های تاریخی از منظر نهج‎البلاغه با استفاده از روش تحلیل مضمون

دوره 14، شماره 28، مهر 1401، صفحه 77-97

56.

تحلیل و نقد بازتاب گفتمان علوم انسانی اسلامی در کتاب‎های جامعه‎شناسی متوسطه

دوره 14، شماره 27، فروردین 1401، صفحه 1-15

57.

تحلیل و نقد مبانی روش‎شناختی اقتصاد مالی کلاسیک همراه با ملاحظات یافته‎های مالی رفتاری

دوره 19، شماره 37، فروردین 1401، صفحه 61-92

58.

تدوین مدل شش‎ضلعی تقلب مالی با رویکرد اسلامی: بررسی اهمیت و تعامل اجزا

دوره 9، شماره 17، مهر 1401، صفحه 5-31

59.

تدوین مدل مفهومی خرد براساس منابع اسلامی: تحلیل داده‌بنیاد

دوره 16، شماره 31، مهر 1401، صفحه 7-36

60.

تدوین مدل مفهومی مرکزیت بخشی نابهنجار به خود در منابع اسلامی

دوره 16، شماره 30، فروردین 1401، صفحه 1-17

61.

تربیت اخلاقی فضیلت‌مند

دوره 17، شماره 41، مهر 1401، صفحه 1-14

62.

تزاحم منافع بانک و جامعه در نظام سرمایه‎داری مبتنی بر مدیریت پول بر مبنای آراء هایمن مینسکی و ارائه دلالت‎هایی برای اقتصاد ایران

دوره 19، شماره 37، فروردین 1401، صفحه 9-32

63.

تصمیم‎گیری در سازمان: فهم مبانی فلسفی، اسلوب اجرای روش تحلیل اهمیت−عملکرد و نقد آن

دوره 28، شماره 110، فروردین 1401، صفحه 1-17

64.

تواضع فرهنگی به‎عنوان پیشایندی برای یادگیری کارآفرینانه در پارادایم استراتژی باز

دوره 9، شماره 17، مهر 1401، صفحه 101-120

65.

جامعۀ مطلوب در اَندیشۀ امام خمینی (ویژگی‎ها، موانع و راهکارها)

دوره 14، شماره 27، فروردین 1401، صفحه 17-37

66.

جبران خدمات عوامل تولید در شرایط عدم‎اطمینان: اجرت ثابت درمقابل مشارکت در سودوزیان

دوره 19، شماره 38، مهر 1401، صفحه 7-29

67.

چیستی علوم انسانی

دوره 28، شماره 111، تیر 1401، صفحه 1-14

68.

حیا از منظر قرآن و روایات و جایگاه آن در تعلیم و تربیت

دوره 17، شماره 40، تیر 1401، صفحه 23-33

69.

دگردیسی نوع نگاه به سگ: از ترحم در گذشته تا تفضل در جامعه امروزی ایران

دوره 14، شماره 28، مهر 1401، صفحه 155-173

70.

دلالت‎های تربیتی دعای عرفه در ساحت تربیت توحیدمدار با تکیه بر روش‎های تربیت اخلاقی عرفانی

دوره 17، شماره 39، فروردین 1401، صفحه 93-112

71.

رابطۀ معنای زندگی و تقیّدات مذهبی با نوع و میزان واکنش‎های استرس حاد پس از افشای خیانت همسر

دوره 16، شماره 31، مهر 1401، صفحه 61-82

72.

راهبردها و راهکنش‌های فرزندپروری در مقطع نوجوانی براساس متون اسلامی و روان‌شناسی

دوره 17، شماره 40، تیر 1401، صفحه 1-21

73.

روش تربیتی تغییر موقعیت در منابع اسلامی

دوره 17، شماره 39، فروردین 1401، صفحه 7-25

74.

ساخت پرسشنامه اولیه موفقیت امام جماعت براساس منابع اسلامی

دوره 16، شماره 30، فروردین 1401، صفحه 89-104

75.

سنخ‎شناسی دینداری قشرها و طبقات اجتماعی در شهرکرد

دوره 14، شماره 27، فروردین 1401، صفحه 145-164

76.

سیاست فرهنگی و سبک زندگی در گام اول انقلاب

دوره 14، شماره 27، فروردین 1401، صفحه 123-143

77.

شناسایی الگوی رفتاری خانوارهای ایرانی در مدیریت دارایی‎ها و عوامل مؤثر بر برنامه‎های مالی آنها

دوره 19، شماره 37، فروردین 1401، صفحه 93-115

78.

شناسایی عناصر و مؤلفه‎های برنامه درسی دین و زندگی مبتنی بر دیدگاه ماورای فردی؛ یک مطالعه کیفی

دوره 17، شماره 42، دی 1401، صفحه 29-51

79.

شناسایی مؤلفه‎های اخلاق حرفه‎ای ارزیابی عملکرد و بررسی رابطۀ آنها با بهره‎وری شغلی معلمان

دوره 17، شماره 41، مهر 1401، صفحه 31-48

80.

شناسایی و اولویت‏بندی مؤلفه‏های اخلاق حرفه‎ای مدیران براساس نهج‎البلاغه (مطالعه موردی: سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی)

دوره 9، شماره 17، مهر 1401، صفحه 51-74

81.

ضرورت سازمان در مدیریت امر به معروف و نهی از منکر

دوره 9، شماره 17، مهر 1401، صفحه 75-99

82.

• طراحی الگوی آسیب شناسی روش تربیتی تحمیل به نفس از منظر آیات و احادیث براساس نظریه داده بنیاد

دوره 16، شماره 31، مهر 1401، صفحه 83-103

83.

طراحی بسته آموزشی شادکامی اسلامی و امکان‌سنجی آن بر ابعاد تاب‌آوری روانی زوجین با تعارض زناشویی

دوره 16، شماره 31، مهر 1401، صفحه 155-177

84.

طراحی چارچوب توسعه بازار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) سرمایه‎گذاری با مسئولیت اجتماعی در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران

دوره 19، شماره 38، مهر 1401، صفحه 267-301

85.

علم پساعادی و عقلانیت فعالیت علمی: بررسی تحول نقش ارزش‎ها در «عصر پساعادی»

دوره 28، شماره 110، فروردین 1401، صفحه 33-52

86.

عوامل مؤثر بر مدیریت برداشت مدیران در رفتار سازمانی مبتنی بر سیرۀ حکومتی امام علی علیه‌السلام

دوره 14، شماره 27، فروردین 1401، صفحه 57-74

87.

فراتحلیل تأثیر منابع‎طبیعی بر رشداقتصادی

دوره 19، شماره 38، مهر 1401، صفحه 169-202

88.

فراتحلیل مطالعات دینداری و مسئولیت‎پذیری زیست‌محیطی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 14، شماره 28، مهر 1401، صفحه 249-277

89.

فراترکیب معیارهای بازاریابی اسلامی در عرصه تبلیغات

دوره 9، شماره 17، مهر 1401، صفحه 33-50

90.

فراترکیبی بر الگوی تربیت شهروندی اسلامی مبتنی بر پژوهش‎های تجربی

دوره 17، شماره 40، تیر 1401، صفحه 59-73

91.

فرایند تلفیق در نظریه ریخت‌یابی مارگارت آرچر

دوره 28، شماره 112، مهر 1401، صفحه 79-95

92.

فقه و اخلاق معلمی: هم‌نشینی یا جانشینی

دوره 17، شماره 42، دی 1401، صفحه 53-75

93.

فواید جریان‎شناسی علوم انسانی اسلامی

دوره 14، شماره 28، مهر 1401، صفحه 5-26

94.

کاربرد روش ردیابی فرایند در پژوهش‎های سازمان و مدیریت

دوره 28، شماره 112، مهر 1401، صفحه 49-64

95.

کاربرد روش شبکه عصبی مصنوعی در پیش‎بینی روابط خانواده معاصر ایران

دوره 28، شماره 111، تیر 1401، صفحه 79-100

96.

کاربست داده‎های اسناد خانوادگی و خاندانی در پژوهش‎های تاریخی (رهیافت‎ها، الزامات و چالش‎ها)

دوره 28، شماره 113، دی 1401، صفحه 81-95

97.

کاربست روش تحلیل مضمون در بررسی و مقایسه جایگاه «فکر»در روان‎شناسی قرآن بنیان

دوره 28، شماره 110، فروردین 1401، صفحه 53-70

98.

کمیابی بمثابه انتخاب رویکرد نقادانه اسلامی

دوره 19، شماره 38، مهر 1401، صفحه 93-116

99.

مبانی معرفت‌شناختی دانش اقتصاد اسلامی «ارزش شناخت»

دوره 19، شماره 38، مهر 1401، صفحه 59-91

100.

مبانی نظام اداری از منظر آموزه‎های اسلامی

دوره 9، شماره 17، مهر 1401، صفحه 221-246

101.

مدل‎سازی تعیین نرخ سود و بررسی قاعده‎مندی آن در بانکداری بدون ربای ایران

دوره 19، شماره 37، فروردین 1401، صفحه 33-59

102.

مدل‏سازی ریاضیاتی برای محاسبه و نمایش پایستگی ایدئولوژی‎های سیاسی (مورد مطالعه: ارزیابی پایستگی کمالیسم در نظام سیاسی ترکیه)

دوره 28، شماره 112، مهر 1401، صفحه 19-32

103.

مدل مفهومی اضطراب مرگ براساس متون دینی

دوره 16، شماره 31، مهر 1401، صفحه 37-59

104.

مرور نظام‎مند و متاسنتز مطالعات مربوط به چرایی مکتب روان‎شناسی اسلامی

دوره 16، شماره 30، فروردین 1401، صفحه 105-124

105.

مطالعه تأثیر دینداری بر روابط همسایگی (مطالعه موردی شهروندان ساکن شهر بابل)

دوره 14، شماره 27، فروردین 1401، صفحه 165-181

106.

مقایسه تطبیقی اثر نااطمینانی نرخ ارز و نرخ بهره بر رشد و توسعه اقتصادی کشورهای منتخب اسلامی و غیر اسلامی

دوره 19، شماره 38، مهر 1401، صفحه 331-362

107.

مقایسه روش‌شناسی ماکس وبر و جواد طباطبایی درباره دلیل عقب‌ماندگی ایران دوران قدیم

دوره 28، شماره 110، فروردین 1401، صفحه 71-83

108.

مکانیسم علّی و روش‎شناسی سازه‎انگاری در روابط بین‎الملل

دوره 28، شماره 112، مهر 1401، صفحه 65-78

109.

ناثنویت‌گرایی در فلسفة اجتماعی قرآن

دوره 14، شماره 28، مهر 1401، صفحه 27-49

110.

نظام انضباط هیجانی در قرآن کریم

دوره 17، شماره 39، فروردین 1401، صفحه 49-72

111.

نفرین نفت، مالیات و دموکراسی در کشورهای وابسته به نفت: کاربرد استفاده از رویکرد GMMسیستمی

دوره 19، شماره 37، فروردین 1401، صفحه 147-175

112.

نقد روایتی پژوهش‌های پوزیتیویستی علوم انسانی از نقطه‌نظر تعمیم‌پذیری و قابلیت اطمینان سنجه‌ها با پیشنهاد جایگزینی امگا مک‌دونالد (موردمطالعه: پژوهش‌های بازاریابی)

دوره 28، شماره 113، دی 1401، صفحه 65-80

113.

نقش داستان حضرت موسی (ع) و حضرت خضر (ع) از منظر قرآن در آموزش تفکر مراقبتی مبتنی بر آموزه های فلسفه برای کودکان

دوره 17، شماره 39، فروردین 1401، صفحه 73-91

114.

نقش شبکه‌های اجتماعی در پاسخگویی به سؤالات دینی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه

دوره 14، شماره 28، مهر 1401، صفحه 279-297

115.

نگرش به خداوند، خود و دیگران در مبتلایان به اسکیزوفرنی، دوقطبی و افسردگی: یک مقایسه کیفی

دوره 16، شماره 30، فروردین 1401، صفحه 19-32

116.

هستی‎شناسی سازمان از نگاه فلسفه اسلامی: با تأکید بر آراء علامه طباطبایی در اعتباریات

دوره 28، شماره 111، تیر 1401، صفحه 43-59

117.

واکاوی پیشایندها و پیامدهای تبلیغ اسلامی کارآمد (روی‎آورد دلفی فازی)

دوره 14، شماره 28، مهر 1401، صفحه 99-126

118.

واکاوی جایگاه دیالوگ در پژوهش‎های اجتماعی

دوره 28، شماره 111، تیر 1401، صفحه 61-77

119.

واکاوی شاخصه‌های رویکرد معلمی در تربیت دینی دانش‌آموزان برای جامعه مهدوی

دوره 17، شماره 41، مهر 1401، صفحه 49-62

120.

واکاوی ضرورت تدوین الگوی بومی آموزش تفکر به کودکان با توجه به پیش فرض‌های هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی صدرالمتالهین

دوره 17، شماره 42، دی 1401، صفحه 77-93

121.

واکاوی معانی ذهنی مشارکت‌کنندگان در پیاده‌روی اربعین در مرزهای چذابه و شلمچه استان خوزستان (براساس روش نظریه داده‌بنیاد)

دوره 14، شماره 28، مهر 1401، صفحه 127-153