کرمی قهی, محمد تقی, علیزاده, حامد. (1401). پدیدارشناسی هرمنوتیکی در پژوهش کیفی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 28(112), 1-17. doi: 10.30471/mssh.2022.7991.2251
محمد تقی کرمی قهی; حامد علیزاده. "پدیدارشناسی هرمنوتیکی در پژوهش کیفی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 28, 112, 1401, 1-17. doi: 10.30471/mssh.2022.7991.2251
کرمی قهی, محمد تقی, علیزاده, حامد. (1401). 'پدیدارشناسی هرمنوتیکی در پژوهش کیفی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 28(112), pp. 1-17. doi: 10.30471/mssh.2022.7991.2251
کرمی قهی, محمد تقی, علیزاده, حامد. پدیدارشناسی هرمنوتیکی در پژوهش کیفی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1401; 28(112): 1-17. doi: 10.30471/mssh.2022.7991.2251