اخبار و اعلانات

 

نمایه شدن نشریات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در پایگاه های معتبر بین المللی جی گیت، دواج، ابسکو، جی ای ال، آکادمیا، اِکانلیت، گوگل اسکالر
1399-04-03

تمامی نشریات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در پایگاه معتبر جی گیت نمایه شدند.

نشریه روش شناسی علوم انسانی در پایگاه دواج نمایه شد.

نشریه جستارهای اقتصادی ایران در پایگاه های معتبر بین المللی ابسکو و جی ای ال نمایه شده است.

دوفصلنامه تربیت اسلامی موفق به دریافت نمایه بین المللی دواج شد.

دوفصلنامه مطالعات اسلام و روان شناسی در نمایه معتبر بین المللی دواج نمایه شد.