موسوی, سید نقی. (1401). «آموزش درباره ادیان» به مثابه بدیلِ «آموزش دین» از منظر فقه تربیتی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 17(39), 27-47. doi: 10.30471/edu.2021.7423.2399
سید نقی موسوی. "«آموزش درباره ادیان» به مثابه بدیلِ «آموزش دین» از منظر فقه تربیتی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 17, 39, 1401, 27-47. doi: 10.30471/edu.2021.7423.2399
موسوی, سید نقی. (1401). '«آموزش درباره ادیان» به مثابه بدیلِ «آموزش دین» از منظر فقه تربیتی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 17(39), pp. 27-47. doi: 10.30471/edu.2021.7423.2399
موسوی, سید نقی. «آموزش درباره ادیان» به مثابه بدیلِ «آموزش دین» از منظر فقه تربیتی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1401; 17(39): 27-47. doi: 10.30471/edu.2021.7423.2399