احمدپور, علی. (1401). پیش‎بینی‎پذیری پایبندی به حجاب اسلامی براساس اعتقادات مذهبی و استفاده از فضای مجازی (مطالعه‎ موردی: دانش‎آموزان دختر مقطع دبیرستان‎ شهر ماکو). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14(27), 183-197. doi: 10.30471/soci.2022.7707.1674
علی احمدپور. "پیش‎بینی‎پذیری پایبندی به حجاب اسلامی براساس اعتقادات مذهبی و استفاده از فضای مجازی (مطالعه‎ موردی: دانش‎آموزان دختر مقطع دبیرستان‎ شهر ماکو)". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14, 27, 1401, 183-197. doi: 10.30471/soci.2022.7707.1674
احمدپور, علی. (1401). 'پیش‎بینی‎پذیری پایبندی به حجاب اسلامی براساس اعتقادات مذهبی و استفاده از فضای مجازی (مطالعه‎ موردی: دانش‎آموزان دختر مقطع دبیرستان‎ شهر ماکو)', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14(27), pp. 183-197. doi: 10.30471/soci.2022.7707.1674
احمدپور, علی. پیش‎بینی‎پذیری پایبندی به حجاب اسلامی براساس اعتقادات مذهبی و استفاده از فضای مجازی (مطالعه‎ موردی: دانش‎آموزان دختر مقطع دبیرستان‎ شهر ماکو). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1401; 14(27): 183-197. doi: 10.30471/soci.2022.7707.1674