1.

آموزههای پارادایم پیچیدگی در دانش مدیریت

دوره 19، شماره 76، مهر 1392، صفحه 171-182

2.

اثر‌بخشی «آموزش معنویت» بر «سازگاری ‌زناشویی زوجین»

دوره 7، شماره 12، اردیبهشت 1392، صفحه 95-112

3.

بازنمایی شاخص‌های توکل: مدخلی بر تصمیم‌گیری حکیمانه

دوره 1، شماره 2، مهر 1391، صفحه 71-92

4.

باور به «جهان‌آخرت‌اسلامی» تعدیل کننده رابطة «باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه» با «سلامت روان‌شناختی»

دوره 6، شماره 11، اسفند 1391، صفحه 75-94

5.

بررسی اثربخشی آموزه‌های اخلاقی- اجتماعی سوره حجرات بر مهارتهای ارتباطی دانش‌آموزان پسر سال اول دبیرستان منطقه دو شهر تهران در سال تحصیلی 89- 90

دوره 8، شماره 16، اردیبهشت 1392، صفحه 117-138

6.

بررسی تأثیر نابرابری درآمد بر مخارج مصرفی سرانه بخش خصوصی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی

دوره 10، شماره 19، مرداد 1392، صفحه 91-110

7.

بررسی تحلیلی اهداف تربیت اجتماعی آموزش‌ و پرورش ایران و مقایسةآن با دیدگاه‌های علامه طباطبایی

دوره 8، شماره 16، اردیبهشت 1392، صفحه 79-100

8.

بررسی تطبیقی دیدگاه‌های غزالی و بندورا در تربیت اخلاقی

دوره 6، شماره 11، اسفند 1391، صفحه 95-124

9.

بررسی جهتداری علوم تجربی از منظر برخی اندیشمندان معاصر

دوره 19، شماره 77، دی 1392، صفحه 93-104

10.

بررسی خاستگاه توابع رفاه اجتماعی در رویکرد برگسون−ساموئلسن از منظر اسلام و سکولاریسم

دوره 10، شماره 19، مرداد 1392، صفحه 111-124

11.

بررسی دیدگاه عمل‌گرایانه ون‌فراسن در تبیین و تطبیق آن با عمل‌گرایی سنتی

دوره 18، شماره 72، بهمن 1391، صفحه 111-134

12.

بررسی رابطه بین «میزان دین‌داری والدین» با «خشونت آنان نسبت به فرزندان»

دوره 7، شماره 12، اردیبهشت 1392، صفحه 69-94

13.

بررسی راه‌های خداشناسی در کتاب‌های شعر کودک و نوجوان انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سال‌های 1376 تا 1387

دوره 7، شماره 15، دی 1391، صفحه 135-162

14.

بررسی رتبه رقابت‌پذیری کشورهای منطقه بر اساس شاخص‌های «نهادهای عمومی و خصوصی» و ارائه راهکارهایی برای ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، شماره 20، مهر 1392، صفحه 135-162

15.

بررسی مؤلفه‌ها و شاخص‌های پاداش‌های معنوی در سازمان از دیدگاه اسلام

دوره 1، شماره 2، مهر 1391، صفحه 49-69

16.

بررسی مؤلفه‌های نیازهای معنوی از دیدگاه اسلام در کتاب‌های درسی «دین‌‌وزندگی»

دوره 7، شماره 12، اردیبهشت 1392، صفحه 7-36

17.

بررسی مبانی، اصول و فرایند تألیف کتاب‌های درسی دوره ابتدایی در نظام آموزش و پرورش ایران

دوره 7، شماره 15، دی 1391، صفحه 163-191

18.

بررسی مفهوم ، اصول و روش‎های تربیت معنوی از دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 7، شماره 15، دی 1391، صفحه 89-112

19.

بررسی مقایسه‌ای رویکردهای غربی و اسلامی به انگیزش: به سوی توسعه دانش بومی

دوره 1، شماره 2، مهر 1391، صفحه 7-30

20.

بررسی نظریه پیچیدگی و تبیین اشارات آن در مدیریت سازمانهای آموزشی

دوره 19، شماره 76، مهر 1392، صفحه 131-152

21.

بررسی نظریه شناخت فارابی و دلالت‌های آن در تعلیم و تربیت (با تأکید بر برنامه درسی)

دوره 8، شماره 16، اردیبهشت 1392، صفحه 163-183

22.

بررسی همزمانی ادوار تجاری در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی

دوره 10، شماره 19، مرداد 1392، صفحه 125-140

23.

بررسی و آزمون اثر نابرابری بر فقر در کشورهای منتخب با نگاهی به آموزه‌های اسلامی

دوره 10، شماره 19، مرداد 1392، صفحه 67-89

24.

بررسی ویژگی‌های آماری پرسش‌نامه نیرومندی ایمان مذهبی سانتا کلارا در دانشجویان ایرانی

دوره 6، شماره 11، اسفند 1391، صفحه 147-163

25.

پارادایم حاکم بر فلسفه ذهن معاصر

دوره 19، شماره 77، دی 1392، صفحه 39-64

26.

پاسخی به نقد کتاب «درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی ایران»

دوره 8، شماره 16، اردیبهشت 1392، صفحه 185-214

27.

پیچیدگی و اندیشهی سیستمی، رویکردی تطبیقی به بنیانها

دوره 19، شماره 76، مهر 1392، صفحه 113-129

28.

تأثیر آوای قرآن‌ کریم بر اضطراب پیش از امتحان دانش‌ آموزان

دوره 8، شماره 16، اردیبهشت 1392، صفحه 101-116

29.

تأثیر حکمت‌های نهج‌البلاغه بر بهبود ابعاد سلامت عمومی دانشجویان

دوره 6، شماره 11، اسفند 1391، صفحه 7-36

30.

تأثیر رویکرد منفعت‌گرایی اخلاقی بر دانش مدیریت و سازمان

دوره 1، شماره 2، مهر 1391، صفحه 93-112

31.

تأثیر «سوگ‌درمانی شناختی‌– رفتاری با رویکرد اسلامی» بر «سلامت عمومی خانواده‌های داغدیده»

دوره 7، شماره 12، اردیبهشت 1392، صفحه 113-134

32.

تأملی بر جایگاه «انسان دوستی» در فلسفه تربیتی اسلام

دوره 7، شماره 15، دی 1391، صفحه 193-211

33.

تأملی بر جایگاه و چگونگی توجه به پرورش معنویت در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی

دوره 8، شماره 16، اردیبهشت 1392، صفحه 7-29

34.

تحلیل محتوای کیفیِ قیاسی و بهره‌گیری از آموزه‌های اسلامی در علوم اجتماعی

دوره 18، شماره 72، بهمن 1391، صفحه 135-159

35.

تحلیلی بر اهداف و روش‌های تربیتی مبتنی بر کمال نفس از دیدگاه ملاصدرا

دوره 8، شماره 16، اردیبهشت 1392، صفحه 31-56

36.

ترکیب مفهومی در علوم انسانی:

دوره 19، شماره 77، دی 1392، صفحه 105-132

37.

تکنولوژی دینی: چیستی و امکان تحقق

دوره 18، شماره 73، دی 1391، صفحه 7-51

38.

تکنولوژی و فرهنگ بررسی تطبیقی دیدگاه میرباقری و پایا

دوره 18، شماره 73، دی 1391، صفحه 85-109

39.

جایگاه مفهوم ایمان در تربیت اسلامی

دوره 8، شماره 16، اردیبهشت 1392، صفحه 57-77

40.

جهانی‌شدن و هویت‌یابی دینی نوجوانان

دوره 8، شماره 16، اردیبهشت 1392، صفحه 139-162

41.

چگونگی ارتباط بانک‌ها با بازار سرمایه در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا

دوره 10، شماره 19، مرداد 1392، صفحه 41-65

42.

خلط مفاهیم علم و فناوری در سنت پدیدارشناسی هرمنوتیک از هایدگر تا آیدی

دوره 18، شماره 73، دی 1391، صفحه 111-136

43.

درون‌زایی پول در نظام پولی و مالی اسلامی؛ تحلیلی مقایسه‌ای با رویکرد پول درون‌زای پساکینزین

دوره 10، شماره 20، مهر 1392، صفحه 9-28

44.

دو سطح بدیل‌اندیشی برای تکنولوژی

دوره 18، شماره 73، دی 1391، صفحه 53-84

45.

دیلتای و بنیادگذاری علوم انسانی

دوره 19، شماره 77، دی 1392، صفحه 65-92

46.

رابطة «انگیزش دینی» و «خودشناسی» با «فضایل اخلاقی»

دوره 7، شماره 12، اردیبهشت 1392، صفحه 135-148

47.

رابطة «تصور فرد از خدا» و «روان‌پریشی»

دوره 6، شماره 11، اسفند 1391، صفحه 59-94

48.

رابطه اعتباریات و فناوری‌های نرم

دوره 18، شماره 73، دی 1391، صفحه 137-150

49.

روش حکمت آموزی در قرآن کریم

دوره 7، شماره 15، دی 1391، صفحه 7-35

50.

روششناسی آموزش در اقتصادی اسلامی با استفاده از رویکرد تحویل گرایانه

دوره 19، شماره 77، دی 1392، صفحه 133-163

51.

روش‌شناسی اقتصادسنجی و مسئله علیّت

دوره 10، شماره 20، مهر 1392، صفحه 81-108

52.

روش شناسی تحلیل نهادی مسائل اقتصادی

دوره 18، شماره 71، بهمن 1391، صفحه 119-144

53.

روششناسی دانش تربیت اسلامی

دوره 19، شماره 77، دی 1392، صفحه 7-38

54.

روششناسی غزالی در روانشناسی دین

دوره 19، 74-75، شهریور 1392، صفحه 149-170

55.

سفته‌بازی کوتاه‌مدت در بازارهای اقتصادی و مالی (بررسی فقهی−اقتصادی)

دوره 10، شماره 20، مهر 1392، صفحه 29-56

56.

سنجش دیدگاه دکتر سروش درباره تکنولوژی

دوره 18، شماره 73، دی 1391، صفحه 151-172

57.

سیر تکاملی «الگوی خود تربیتی» مشاء و نقد آن

دوره 7، شماره 15، دی 1391، صفحه 37-64

58.

شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های اوراق سلف نفتی با رویکرد تحلیل سلسله‌مراتبی فازی

دوره 10، شماره 19، مرداد 1392، صفحه 141-168

59.

علم پیچیدگی و خط مشی گذاری عمومی:

دوره 19، شماره 76، مهر 1392، صفحه 7-39

60.

فربهی یا آماس؛ تحلیل ساختار مقالات (نا)علمی-پژوهشی در علوم انسانی

دوره 19، 74-75، شهریور 1392، صفحه 91-118

61.

کارآیی و برابری‌طلبی؛ یک مشاهده از طریق بازی‌های رفتاری

دوره 10، شماره 20، مهر 1392، صفحه 57-80

62.

کاربردزیباگرایی و هنر در تربیت دینی

دوره 7، شماره 15، دی 1391، صفحه 113-134

63.

مؤلفه‌های اخلاق علمی و شاگرد‌پروری در سیرة علمی- آموزشی امام خمینی(ره)

دوره 7، شماره 15، دی 1391، صفحه 65-88

64.

مؤلفه‌های پارادایم پیچیدگی

دوره 19، شماره 76، مهر 1392، صفحه 61-89

65.

مبانی فلسفی مردم شناسی علم

دوره 19، 74-75، شهریور 1392، صفحه 7-27

66.

مبانی فلسفی نظریه سیستمهای پیچیده

دوره 19، شماره 76، مهر 1392، صفحه 41-59

67.

مبانی نظری «نقش مدیریتی مرد» در خانواده با رویکردی روان‌شناختی

دوره 7، شماره 12، اردیبهشت 1392، صفحه 149-168

68.

مبانی و ساختار «زوج‌درمانی اسلامی»

دوره 7، شماره 12، اردیبهشت 1392، صفحه 37-68

69.

مدل روش‌شناختی نظریه‌‌پردازی در علوم انسانی اسلامی

دوره 18، شماره 72، بهمن 1391، صفحه 81-109

70.

مدیریت اسلامی در ایران: بسترها و پیدایش

دوره 1، شماره 2، مهر 1391، صفحه 31-47

71.

مشکلات و موانع نظام بانکی کشور با رویکرد سازوکار تعیین نرخ سود واقعی و راه‌حل آن

دوره 10، شماره 20، مهر 1392، صفحه 163-174

72.

معنای زندگی در نهج‌البلاغه

دوره 6، شماره 11، اسفند 1391، صفحه 37-58

73.

مقایسه آراء سید حسین نصر و پاول فایرابند در باره‌ی جامعه‌ی علمی آرمانی

دوره 18، شماره 72، بهمن 1391، صفحه 55-79

74.

مقایسه دقت رویکردهای ماشین بردار پشتیبان و شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش‌بینی سود هر سهم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 10، شماره 20، مهر 1392، صفحه 109-134

75.

مقایسه مبانی فلسفی علم دینی و علم طبیعت‌گرایانه

دوره 18، شماره 72، بهمن 1391، صفحه 31-54

76.

مواجهه دین‌دارانه با علوم جدید

دوره 18، شماره 72، بهمن 1391، صفحه 7-30

77.

نقش اخلاق کاری اسلامی در فرهنگ و تعهد سازمانی

دوره 1، شماره 2، مهر 1391، صفحه 133-150

78.

نقش «سبک‌های هویتی» و «راهبردهای مقابله‌ای» در «ولایت پذیری» دانشجویان

دوره 6، شماره 11، اسفند 1391، صفحه 125-145

79.

نقش مدیریت منابع انسانی در تعالی اخلاق حرفه‌ای مراکز پژوهشی دینی استان قم

دوره 1، شماره 2، مهر 1391، صفحه 113-131

80.

نقش نظام بانکداری اسلامی در کاهش زمینه‌های ایجاد بحران‌های مالی

دوره 10، شماره 19، مرداد 1392، صفحه 9-40

81.

نهادگرایی جدید جامعه شناختی؛ رهیافتی برای تحلیل ثبات و تغییر

دوره 19، شماره 77، دی 1392، صفحه 165-193

82.

هستی‌شناسی پیچیدگی

دوره 19، شماره 76، مهر 1392، صفحه 91-112

83.

واکاوی مفهوم حق، به مثابه موضوع دانش فلسفه حق

دوره 19، 74-75، شهریور 1392، صفحه 171-189

84.

یادگیری در آشوب

دوره 19، شماره 76، مهر 1392، صفحه 153-170