1.

آسیب‌های تربیت دینیِ کودکان مقطع پیش‌دبستانی از نظر متخصصان علوم تربیتی، روان‌شناسی، علوم دینی، ادبیات کودک و مربیان پیش‌دبستانی

دوره 6، شماره 12، شهریور 1390، صفحه 51-73

2.

اثربخشی آموزش شناختی با رویکرد اسلامی بر رضایتمندی از زندگی دانشجویان

دوره 4، شماره 7، بهمن 1389، صفحه 43-57

3.

ارزیابی «تحول روانی ‐ معنوی» در درمانگری مراجعان مذهبی

دوره 5، شماره 8، اردیبهشت 1390، صفحه 49-70

4.

ارزیابی ماهیت سیاست مالی و بررسی خاصیت رفتار ادواری آن: مورد ایران (1353‐1386)

دوره 8، شماره 16، مهر 1390، صفحه 49-75

5.

استراتژی تحقیق پدیدار‌شناسی

دوره 17، شماره 68، آبان 1390، صفحه 31-58

6.

اشتغال در بازار کار غیر رسمی و عوامل موثر بر آن در ایران (1351- 1385)

دوره 8، شماره 15، فروردین 1390، صفحه 117-138

7.

اعتبار «علم عرفی» در استنباط احکام شرعی

دوره 17، شماره 67، تیر 1390، صفحه 123-146

8.

امکان استنتاج فلسفه تعلیم و تربیت از وجودشناسی اسلامی

دوره 5، شماره 11، اسفند 1389، صفحه 7-31

9.

بازخوانی دانش سیاستگذاری در بستر پست مدرنیسم: اجرا و ارزیابی سیاستها در عصر پست مدرن

دوره 17، شماره 66، فروردین 1390، صفحه 141-160

10.

برخی از دلالت‌های تربیتی در رسائل اخوان‌الصفا (قرن چهارم)

دوره 5، شماره 11، اسفند 1389، صفحه 165-188

11.

بررسی تطبیقی رویکردهای انتقادی به تحلیل گفتمان

دوره 17، شماره 68، آبان 1390، صفحه 117-144

12.

بررسی تطبیقی مبانی فلسفی شیخ اشراق و برگسون و دلالت‌های تربیتی آن

دوره 5، شماره 11، اسفند 1389، صفحه 81-110

13.

بررسی تطبیقی مسئولیت اجتماعی علم در اسلام و غرب

دوره 17، شماره 69، بهمن 1390، صفحه 59-88

14.

بررسی تطبیقی نظریه های رفاه و بهورزی

دوره 8، شماره 15، فروردین 1390، صفحه 61-87

15.

بررسی ثبات در بخش بانکی اقتصاد ایران

دوره 8، شماره 16، مهر 1390، صفحه 147-167

16.

بررسی جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده (VAT) به جای مالیات بر درآمد شرکت های تولیدی

دوره 8، شماره 15، فروردین 1390، صفحه 139-163

17.

بررسی رابطه «اخلاق ورزشی» با «اعتقادات» به عنوان یکی از مؤلفه‌های هوش معنوی

دوره 5، شماره 8، اردیبهشت 1390، صفحه 99-110

18.

بررسی رابطه بین شادکامی و گرایش‌های معنوی در دانشجویان دانشگاه اصفهان

دوره 5، شماره 8، اردیبهشت 1390، صفحه 85-98

19.

بررسی رابطه نگرش دینی با ابعاد شخصیتی در دانشجویان دانشگاه تهران

دوره 5، شماره 11، اسفند 1389، صفحه 189-203

20.

پوپر و بازاندیشی در فرایند یادگیری

دوره 6، شماره 12، شهریور 1390، صفحه 155-172

21.

پیامدهای تربیتی آموزشِ نظام احسن از دیدگاه اسلام

دوره 5، شماره 11، اسفند 1389، صفحه 111-134

22.

تاثیر گسترش بخش سلامت بر رشد اقتصادی ایران؛ با رویکرد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 8، شماره 15، فروردین 1390، صفحه 89-115

23.

تبیین روششناسی مناسب در کنترل استراتژیک

دوره 17، شماره 66، فروردین 1390، صفحه 7-26

24.

تبیین فقهی و ارائه الگوی تکنیکی - بازاریابی در طراحی و راه اندازی اوراق اجاره در ایرا

دوره 8، شماره 15، فروردین 1390، صفحه 9-37

25.

تبیین و تحلیل علم قدسی در سنّت‌گرایی دکترنصر

دوره 17، شماره 67، تیر 1390، صفحه 7-34

26.

تحلیل استنادی مقالات فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی

دوره 17، شماره 68، آبان 1390، صفحه 169-190

27.

تحلیل الگوی پولی ADM با رهیافت عطفی (پیشنهاد یک معیار پولی جدید: باوا)

دوره 8، شماره 16، مهر 1390، صفحه 169-204

28.

تحلیلی بر گفتمان تربیتی حضرت امام خمینی(ره): سیلان بین «همه» و «هیچ»

دوره 6، شماره 12، شهریور 1390، صفحه 7-26

29.

تحلیلی بر منابع رشد و تغییرهای ساختار اقتصاد کشور با استفاده از جداول داده ‐ ستانده (1365‐1385)

دوره 8، شماره 16، مهر 1390، صفحه 205-235

30.

تکافل، سازوکاری مناسب برای ارائه بیمه های خرد در مناطق روستایی ایران (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان کرمان)

دوره 8، شماره 16، مهر 1390، صفحه 77-115

31.

توصیف و تبیین الگوهای نظری تربیت اسلامی

دوره 6، شماره 12، شهریور 1390، صفحه 27-49

32.

جایگاه عقل و عاطفه در تربیت اخلاقی

دوره 6، شماره 12، شهریور 1390، صفحه 121-139

33.

چگونگی معرفی «نماز، روزه، جهاد، حج، خمس و زکات» در کتاب‌های درسی «تعلیمات اجتماعی» و «بخوانیم» مدارس دوره ابتدایی ایران

دوره 5، شماره 11، اسفند 1389، صفحه 59-79

34.

خاستگاه نظریات علمی اقتصاد اسلامی

دوره 17، شماره 69، بهمن 1390، صفحه 41-58

35.

درآمدی بر روش بررسی «ابعاد فرهنگ سازمانی» با نگاهی به قرآن کریم

دوره 17، شماره 66، فروردین 1390، صفحه 97-116

36.

درآمدی بر سیاست‌پژوهی تولید علوم انسانی اسلامی؛ آسیب‌ها و راهکارها

دوره 18، شماره 70، تیر 1391، صفحه 33-57

37.

رابطة «جوّ عاطفی خانواده و جهت‌گیری مذهبی» با «گرایش به اعتیاد»

دوره 5، شماره 8، اردیبهشت 1390، صفحه 7-26

38.

رابطه بین دینداری با رضایت از زندگی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

دوره 6، شماره 12، شهریور 1390، صفحه 141-153

39.

روان‌شناسی کمال در قرآن

دوره 5، شماره 8، اردیبهشت 1390، صفحه 111-132

40.

روش شناسی ترسیم نقشههای علم: مطالعه موردی ترسیم نقشه علم مدیریت دولتی

دوره 17، شماره 66، فروردین 1390، صفحه 53-69

41.

روش‌شناسی دیویدسون در باب معنا و تعبیر رادیکال و انتقادات دامت به آن

دوره 16، 64-65، مهر 1389، صفحه 211-236

42.

روش‌شناسی رفع تعارض میان مکاشفات عرفانی

دوره 17، شماره 67، تیر 1390، صفحه 67-78

43.

روش‌شناسی فلسفی ولفسون (روش فرضی ‐ استنتاجی)

دوره 16، 64-65، مهر 1389، صفحه 191-209

44.

رویکردهای معناگرا در مطالعات علوم اجتماعی و مطالعات سازمان و مدیریت

دوره 17، شماره 66، فروردین 1390، صفحه 71-95

45.

رویکردی جامع به روش‌ها و تکنیک‌های مهم نیاز سنجی آموزشی

دوره 17، شماره 68، آبان 1390، صفحه 83-115

46.

ریسک های اوراق رهنی اسلامی و برخی راهکارهای پوشش آنها در ایران

دوره 8، شماره 16، مهر 1390، صفحه 117-145

47.

ریشه های تورم در اقتصاد ایران (1338-1386)

دوره 8، شماره 15، فروردین 1390، صفحه 165-188

48.

سنجش فساد اداری: درآمدی بر تبیین الزامات روش شناختی طراحی شاخص ملی

دوره 17، شماره 69، بهمن 1390، صفحه 193-216

49.

سنخ‌شناسی «تبیین» در علوم اجتماعی

دوره 17، شماره 69، بهمن 1390، صفحه 127-162

50.

سهم بخش خصوصی و بخش عمومی از واگذاری شرکت های دولتی

دوره 8، شماره 16، مهر 1390، صفحه 9-48

51.

ضوابط اخلاقی در پژوهشهای علوم رفتاری

دوره 17، شماره 67، تیر 1390، صفحه 97-121

52.

فقه اخلاقی تربیتی فیض کاشانی

دوره 6، شماره 12، شهریور 1390، صفحه 105-119

53.

فهم نحوه معنابخشی در عرصه سازمان: تحلیلی بر مبانی فلسفی و اسلوب اجرائی روششناسی شبکه خزانه

دوره 17، شماره 66، فروردین 1390، صفحه 27-51

54.

کاربرد تثلیث در پژوهش های کیفی (با تاکید بر رویکرد نظریه زمینه ای)

دوره 17، شماره 67، تیر 1390، صفحه 147-166

55.

کاربرد روش تحقیق تاریخی در مطالعات مدیریت

دوره 17، شماره 66، فروردین 1390، صفحه 117-140

56.

کاربرد طرح های ترکیبی در پژوهش‌های علوم اجتماعی و انسانی

دوره 17، شماره 67، تیر 1390، صفحه 79-96

57.

گفتمانی بر تحلیل‌گفتمان در مطالعات سازمانی: تأملی برمبانی نظری و اسلوب اجرا

دوره 17، شماره 69، بهمن 1390، صفحه 163-192

58.

مبنای ساخت مدل برای سنجش دین‌داری

دوره 17، شماره 68، آبان 1390، صفحه 145-167

59.

مسئلة هیوم از دیدگاه بیزگرایان

دوره 17، شماره 68، آبان 1390، صفحه 7-30

60.

مسئله ساختار/ کارگزار در علوم اجتماعی

دوره 16، 64-65، مهر 1389، صفحه 147-166

61.

مقایسه جهت‌گیری مذهبی دانشجویان جدیدالورود با دانشجویان در حال فارغ‌التحصیل

دوره 5، شماره 8، اردیبهشت 1390، صفحه 71-84

62.

مقایسه کارایی عقود مبادله ای و مشارکتی به روش تحلیل پوششی داده ها (مطالعه موردی بانک ملت استان کرمانشاه)

دوره 8، شماره 15، فروردین 1390، صفحه 39-60

63.

منزلت اخلاق پژوهش در کتاب‌های روش تحقیق به زبان فارسی: بررسی انتقادی

دوره 17، شماره 69، بهمن 1390، صفحه 89-125

64.

نظریه پردازش، پذیرش و پرورش دین: رویکردی نرم برای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت

دوره 6، شماره 12، شهریور 1390، صفحه 75-103

65.

نقد دیدگاه فمینیسم لیبرال در زمینه برابری زن و مرد از منظر قرآن و روایات (مبانی‌ انسان‌شناختی تعلیم و تربیت اسلامی)

دوره 5، شماره 11، اسفند 1389، صفحه 33-58

66.

نقدی بر پژوهش کمّیگرا و مبانی فلسفی آن در دانش

دوره 17، شماره 66، فروردین 1390، صفحه 161-179

67.

نقش قرارداد در تقوم مبانی دانش از دید تجربه‌گرایان جدید

دوره 16، 64-65، مهر 1389، صفحه 167-190

68.

نقش مذهب در کاهش وسواس

دوره 5، شماره 8، اردیبهشت 1390، صفحه 27-48

69.

نگاه مفهومی و فلسفی به برخی روش‌های تحقیق در روان‌شناسی (مشاهده، درون‌نگری و اندازه‌گیری)

دوره 16، 64-65، مهر 1389، صفحه 127-146

70.

نگاهی شتابزده به تاریخچه ترویج علم در حیطه عمومی

دوره 17، شماره 67، تیر 1390، صفحه 35-65

71.

نگرش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به موضوع شهادت و ارائه الگوی آماری ‐ احتمالی برای جامعه آماری

دوره 5، شماره 11، اسفند 1389، صفحه 135-164

72.

هرمنوتیک و کاربرد روشی آن در علوم سیاسی و روابط بین‌الملل

دوره 17، شماره 68، آبان 1390، صفحه 59-82