1.

الگوی جامعه‌شناسی معرفت استاد مطهری (بررسی مبانی وجودی معرفت و رابطه فرآورده‌های معرفتی با آنها از دیدگاه استاد مطهری)

دوره 5، شماره 9، بهمن 1392، صفحه 59-89

2.

انسانِ اعتباری به مثابه انسانِ سازمانی از دیدگاه فلسفه اسلامی

دوره 2، شماره 4، مهر 1392، صفحه 7-24

3.

بررسی ارتباط بین عوامل اجتماعی با نگرش دینی شهروندی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دوره 5، شماره 10، بهمن 1392، صفحه 119-142

4.

بررسی رابطه میان ابعاد مدیریت اسلامی و رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان علوم پزشکی اصفهان

دوره 2، شماره 3، فروردین 1392، صفحه 141-160

5.

تأثیر اخلاق عدالت‌محور راولز، بر دانش سازمان و مدیریت

دوره 2، شماره 4، مهر 1392، صفحه 107-120

6.

تأثیر دین بر سیاست‌های جمعیتی و باروری

دوره 5، شماره 10، بهمن 1392، صفحه 81-95

7.

تحلیل جامعه‌‌شناختی بازخوانی علم دینی با رویکرد روشی پارسانیا

دوره 5، شماره 9، بهمن 1392، صفحه 91-112

8.

تدوین الگوی توسعه و پیشرفت اجتماعی در پرتو رهنمود‌های امام علی با رویکرد فازی

دوره 5، شماره 10، بهمن 1392، صفحه 8-36

9.

تدوین الگوی توسعه و پیشرفت در پرتو رهنمود‌های امام علی(ع)

دوره 2، شماره 3، فروردین 1392، صفحه 43-77

10.

جامعه‌شناسی معرفت فارابی

دوره 5، شماره 10، بهمن 1392، صفحه 99-118

11.

جایگاه مفهوم آزادی در اندیشه امام خمینی

دوره 5، شماره 10، بهمن 1392، صفحه 143-160

12.

جایگاه وحدت و انسجام در اسلام با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری

دوره 5، شماره 9، بهمن 1392، صفحه 129-144

13.

جستاری در تعریف‌ها و برداشت‌های صاحب‌نظران از مفهوم مدیریت اسلامی

دوره 2، شماره 4، مهر 1392، صفحه 155-171

14.

جنسیت در آموزش و پرورش از دیدگاه جامعه‌شناسی اسلامی

دوره 5، شماره 10، بهمن 1392، صفحه 65-80

15.

راهکارهای کنترل اجتماعی خشن از دیدگاه قرآن کریم

دوره 5، شماره 9، بهمن 1392، صفحه 7-34

16.

رویکردی تطبیقی به دو فرمان حکومتی(فرمان هشت ماده‌ای رهبر انقلاب، در بستر فرمان حکومتی امام علی(ع))

دوره 2، شماره 4، مهر 1392، صفحه 121-154

17.

طراحی و تدوین الگوی تعامل مسجد و سازمان‌های محیطی

دوره 2، شماره 3، فروردین 1392، صفحه 79-94

18.

مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای در سازمان با الگو گرفتن از مبانی دینی

دوره 2، شماره 3، فروردین 1392، صفحه 161-180

19.

مدل تلفیقی توانمندسازی منابع انسانی برای مقابله با فساد اداری

دوره 2، شماره 4، مهر 1392، صفحه 43-80

20.

مدیریت دانش دینی (دین‌بنیان): طرح مسئله «مدیریت دانش» در «تمدن دینی»

دوره 2، شماره 3، فروردین 1392، صفحه 7-42

21.

مرگ و مردن: روایت‌های علم اجتماعی و دانش دینی (نظریه اجتماعی، نهج‌البلاغه، مثنوی معنوی)

دوره 5، شماره 10، بهمن 1392، صفحه 37-63

22.

مطالعه تطبیقی آرای جامعه‌شناسانه فارابی و ابن‌خلدون

دوره 5، شماره 9، بهمن 1392، صفحه 145-164

23.

مقایسه تطبیقی دیدگاه امام خمینی(ره) درباره نظام جهانی و نظریه قمر و پیرامون ایمانوئل والرشتاین

دوره 5، شماره 9، بهمن 1392، صفحه 113-128

24.

مقایسه وظایف نهاد حسبه و مدیریت شهری نوین در ایران

دوره 2، شماره 4، مهر 1392، صفحه 25-42

25.

موقعیت اجتماعی گرایش به دعا در جامعه ایرانی _ اسلامی معاصر (یک تحلیل ثانویه)

دوره 5، شماره 9، بهمن 1392، صفحه 35-58

26.

نقد نظریه‌های کنترل سازمانی و ضرورت توجه به آن از منظر تعالیم اسلامی

دوره 2، شماره 4، مهر 1392، صفحه 81-106

27.

نگاهی اجمالی به مدیریت تعارض در سیرۀ عملی حضرت علی(ع) از منظر نهج‌البلاغه

دوره 2، شماره 3، فروردین 1392، صفحه 95-121

28.

نگرش اسلامی به مدیریت در مقابل مدیریت اسلامی

دوره 2، شماره 3، فروردین 1392، صفحه 123-139