. (773). طراحی و تدوین الگوی تعامل مسجد و سازمان‌های محیطی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2(3), 79-94.
. "طراحی و تدوین الگوی تعامل مسجد و سازمان‌های محیطی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2, 3, 773, 79-94.
. (773). 'طراحی و تدوین الگوی تعامل مسجد و سازمان‌های محیطی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2(3), pp. 79-94.
. طراحی و تدوین الگوی تعامل مسجد و سازمان‌های محیطی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 773; 2(3): 79-94.