1.

سنجش تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر شاخص آسیب‌پذیری و تاب‌آوری

صفحه 9-33
سید احسان خاندوزی؛ ابراهیم میرنظامی

2.

پایداری بودجه براساس برقراری عدالت بین‎نسلی در بهره‎برداری از منابع نفتی (رهیافتی برای ایران)

صفحه 35-59
محمدتقی فیاضی؛ علی اصغر اژدری؛ مجتبی باقری تودشکی

3.

بررسی تطبیقی ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف (با تأکید بر تأثیر عوامل خاص بانکی)

صفحه 61-87
جلال نادری؛ سیدعباس موسویان؛ محمد ندیری؛ فاطمه زارعی

4.

بررسی نسبت اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی

صفحه 89-119
محمدجواد توکلی

5.

ماهیت ترکیبی تصمیم‎گیری: «بهینه‎سازی» و «تصمیم‎گیری نهادی»

صفحه 121-147
جواد اقدس طینت؛ علیرضا پورفرج pourfaraj؛ زهرا کریمی موغاری

6.

بررسی نسبت کارایی و عدالت در اقتصاد اسلامی در مقایسه با مفهوم کارایی در اقتصاد متعارف

صفحه 149-176
علیرضا لشکری

7.

بررسی میزان تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر عایدات زکات در استان‌های منتخب ایران

صفحه 177-192
ویدا ورهرامی

8.

برآورد تابع مصرف بخش خصوصی با رویکرد اقتصاد اسلامی

صفحه 193-210
سعیده کامران پور؛ منصور زراء نژاد؛ صلاح ابراهیمی

9.

ارزیابی و تحلیل شاخص‎های تاب‎آوری اقتصادی برای کشورهای تک‎محصولی

صفحه 211-237
محمدرضا مهدیار اسماعیلی؛ محسن صالحی کمرودی؛ رضا شاکری بستان آباد

10.

ارائه الگوی اسلامی تجارت خارجی با رویکرد دیپلماسی اقتصاد مقاومتی (مورد مطالعه روابط تجاری ایران و عراق)

صفحه 239-267
مجتبی رستمی؛ فرشید نمامیان؛ علیرضا اسلامبولچی؛ روح الله سهرابی

11.

اثر فساد مالی بر رشد اقتصاد ایران: رویکرد تخصیص استعدادها

صفحه 269-296
مهدی زاهد غروی؛ سعید کریمی پتانلار؛ زهرا (میلا) علمی؛ محمد تقی گیلک حکیم آبادی

12.

برآورد تمایل به پرداخت افراد، جهت خرید اوراق بهادار اسلامی به منظور تأمین مالی زندان‌ها (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

صفحه 297-326
ایمان باستانی فر؛ محمد رضا حیدری؛ آرمان روشندل