باستانی فر, ایمان, حیدری, محمد رضا, روشندل, آرمان. (1398). برآورد تمایل به پرداخت افراد، جهت خرید اوراق بهادار اسلامی به منظور تأمین مالی زندان‌ها (مطالعه موردی: شهر اصفهان). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16(32), 297-326. doi: 10.30471/iee.2020.4542.1646
ایمان باستانی فر; محمد رضا حیدری; آرمان روشندل. "برآورد تمایل به پرداخت افراد، جهت خرید اوراق بهادار اسلامی به منظور تأمین مالی زندان‌ها (مطالعه موردی: شهر اصفهان)". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16, 32, 1398, 297-326. doi: 10.30471/iee.2020.4542.1646
باستانی فر, ایمان, حیدری, محمد رضا, روشندل, آرمان. (1398). 'برآورد تمایل به پرداخت افراد، جهت خرید اوراق بهادار اسلامی به منظور تأمین مالی زندان‌ها (مطالعه موردی: شهر اصفهان)', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16(32), pp. 297-326. doi: 10.30471/iee.2020.4542.1646
باستانی فر, ایمان, حیدری, محمد رضا, روشندل, آرمان. برآورد تمایل به پرداخت افراد، جهت خرید اوراق بهادار اسلامی به منظور تأمین مالی زندان‌ها (مطالعه موردی: شهر اصفهان). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 16(32): 297-326. doi: 10.30471/iee.2020.4542.1646