رستمی, مجتبی, نمامیان, فرشید, اسلامبولچی, علیرضا, سهرابی, روح الله. (1398). ارائه الگوی اسلامی تجارت خارجی با رویکرد دیپلماسی اقتصاد مقاومتی (مورد مطالعه روابط تجاری ایران و عراق). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16(32), 239-267. doi: 10.30471/iee.2020.5791.1815
مجتبی رستمی; فرشید نمامیان; علیرضا اسلامبولچی; روح الله سهرابی. "ارائه الگوی اسلامی تجارت خارجی با رویکرد دیپلماسی اقتصاد مقاومتی (مورد مطالعه روابط تجاری ایران و عراق)". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16, 32, 1398, 239-267. doi: 10.30471/iee.2020.5791.1815
رستمی, مجتبی, نمامیان, فرشید, اسلامبولچی, علیرضا, سهرابی, روح الله. (1398). 'ارائه الگوی اسلامی تجارت خارجی با رویکرد دیپلماسی اقتصاد مقاومتی (مورد مطالعه روابط تجاری ایران و عراق)', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16(32), pp. 239-267. doi: 10.30471/iee.2020.5791.1815
رستمی, مجتبی, نمامیان, فرشید, اسلامبولچی, علیرضا, سهرابی, روح الله. ارائه الگوی اسلامی تجارت خارجی با رویکرد دیپلماسی اقتصاد مقاومتی (مورد مطالعه روابط تجاری ایران و عراق). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 16(32): 239-267. doi: 10.30471/iee.2020.5791.1815