کامران پور, سعیده, زراء نژاد, منصور, ابراهیمی, صلاح. (1398). برآورد تابع مصرف بخش خصوصی با رویکرد اقتصاد اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16(32), 193-210. doi: 10.30471/iee.2019.5497.1775
سعیده کامران پور; منصور زراء نژاد; صلاح ابراهیمی. "برآورد تابع مصرف بخش خصوصی با رویکرد اقتصاد اسلامی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16, 32, 1398, 193-210. doi: 10.30471/iee.2019.5497.1775
کامران پور, سعیده, زراء نژاد, منصور, ابراهیمی, صلاح. (1398). 'برآورد تابع مصرف بخش خصوصی با رویکرد اقتصاد اسلامی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16(32), pp. 193-210. doi: 10.30471/iee.2019.5497.1775
کامران پور, سعیده, زراء نژاد, منصور, ابراهیمی, صلاح. برآورد تابع مصرف بخش خصوصی با رویکرد اقتصاد اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 16(32): 193-210. doi: 10.30471/iee.2019.5497.1775