نادری, جلال, موسویان, سیدعباس, ندیری, محمد, زارعی, فاطمه. (1398). بررسی تطبیقی ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف (با تأکید بر تأثیر عوامل خاص بانکی). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16(32), 61-87. doi: 10.30471/iee.2019.5527.1778
جلال نادری; سیدعباس موسویان; محمد ندیری; فاطمه زارعی. "بررسی تطبیقی ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف (با تأکید بر تأثیر عوامل خاص بانکی)". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16, 32, 1398, 61-87. doi: 10.30471/iee.2019.5527.1778
نادری, جلال, موسویان, سیدعباس, ندیری, محمد, زارعی, فاطمه. (1398). 'بررسی تطبیقی ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف (با تأکید بر تأثیر عوامل خاص بانکی)', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16(32), pp. 61-87. doi: 10.30471/iee.2019.5527.1778
نادری, جلال, موسویان, سیدعباس, ندیری, محمد, زارعی, فاطمه. بررسی تطبیقی ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف (با تأکید بر تأثیر عوامل خاص بانکی). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 16(32): 61-87. doi: 10.30471/iee.2019.5527.1778