لشکری, علیرضا. (1398). بررسی نسبت کارایی و عدالت در اقتصاد اسلامی در مقایسه با مفهوم کارایی در اقتصاد متعارف. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16(32), 149-176. doi: 10.30471/iee.2020.5104.1725
علیرضا لشکری. "بررسی نسبت کارایی و عدالت در اقتصاد اسلامی در مقایسه با مفهوم کارایی در اقتصاد متعارف". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16, 32, 1398, 149-176. doi: 10.30471/iee.2020.5104.1725
لشکری, علیرضا. (1398). 'بررسی نسبت کارایی و عدالت در اقتصاد اسلامی در مقایسه با مفهوم کارایی در اقتصاد متعارف', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16(32), pp. 149-176. doi: 10.30471/iee.2020.5104.1725
لشکری, علیرضا. بررسی نسبت کارایی و عدالت در اقتصاد اسلامی در مقایسه با مفهوم کارایی در اقتصاد متعارف. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 16(32): 149-176. doi: 10.30471/iee.2020.5104.1725