1.

ارائه چارچوبی برای تبیین شاخص های مدیران بر اساس معیارهای اسلامی با روش سنتزپژوهی

دوره 6، شماره 12، آذر 1396، صفحه 41-62

2.

بایسته های اخلاقی مدیریت اماکن مذهبی با رویکرد نهج البلاغه

دوره 6، شماره 12، آذر 1396، صفحه 113-138

3.

بررسی ارتباط عوامل موثر در تصمیم‌گیری اخلاقی اسلامی از دیدگاه حسابداران با استفاده از تکنیک دیمتل

دوره 6، شماره 11، مرداد 1396، صفحه 99-120

4.

بررسی رابطه بین ابعاد دینداری از منظر نهج‌البلاغه و رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه یزد)

دوره 9، شماره 17، فروردین 1396، صفحه 71-92

5.

بررسی میزان تاثیر شاخص‏های مدیریت جهادی در ارتقای سطح فرهنگی نمونه موردی خانواده‏های شهدای شهر مقدس مشهد

دوره 6، شماره 11، مرداد 1396، صفحه 121-147

6.

بررسی نقش و تأثیر امر به معروف و نهی از منکر در تقویت سرمایة اجتماعی

دوره 9، شماره 17، فروردین 1396، صفحه 111-136

7.

تأثیر تعهد سازمانی و نوآوری سازمانی بر اقتصاد مقاومتی

دوره 6، شماره 12، آذر 1396، صفحه 5-40

8.

تأملی بر معنویت محیط کاری از منظر رویکرد اسلامی و غربی: کاربرد در رفتار سازمانی

دوره 6، شماره 11، مرداد 1396، صفحه 149-174

9.

تحلیل رابطه کرامت انسانی با فرهنگ سازمانی

دوره 6، شماره 11، مرداد 1396، صفحه 31-52

10.

تحلیلی انتقادی بر فلسفه اخلاق در عرصه مدیریت دولتی و حکومتداری

دوره 6، شماره 11، مرداد 1396، صفحه 77-98

11.

تعداد و سرانه مطلوب روحانی در کشور

دوره 6، شماره 12، آذر 1396، صفحه 63-84

12.

تغییرات معناشناختی کنش زیارت از منظر انسان‌شناسی تفسیری: مطالعه موردی زائران امام رضا (ع)

دوره 9، شماره 17، فروردین 1396، صفحه 17-40

13.

شناسایی مولفه های فرهنگ و مدیریت جهادی در حوزه کسب و کار (با تاکید بر پیاده سازی اقتصاد مقاومتی)

دوره 6، شماره 12، آذر 1396، صفحه 85-112

14.

علم اجتماعی بومی (چیستی و چرایی)

دوره 9، شماره 17، فروردین 1396، صفحه 43-72

15.

مهم ترین کارکردهای اجتماعی دین و شاخص‌سازی آن ها(در بین دانشجویان دانشگاه تهران و شاهد)

دوره 9، شماره 17، فروردین 1396، صفحه 93-111

16.

واکاوی مبانی تصمیم گیری مصلحت محور در نظام قواعد فقهی (با تأکید بر قاعده‎ فقهی نفی ضرر)

دوره 6، شماره 11، مرداد 1396، صفحه 53-76