اکبری, زهرا, فاضلی, نعمت الله. (777). تغییرات معناشناختی کنش زیارت از منظر انسان‌شناسی تفسیری: مطالعه موردی زائران امام رضا (ع). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9(17), 17-40. doi: 10.30471/soci.2017.1410
زهرا اکبری; نعمت الله فاضلی. "تغییرات معناشناختی کنش زیارت از منظر انسان‌شناسی تفسیری: مطالعه موردی زائران امام رضا (ع)". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9, 17, 777, 17-40. doi: 10.30471/soci.2017.1410
اکبری, زهرا, فاضلی, نعمت الله. (777). 'تغییرات معناشناختی کنش زیارت از منظر انسان‌شناسی تفسیری: مطالعه موردی زائران امام رضا (ع)', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9(17), pp. 17-40. doi: 10.30471/soci.2017.1410
اکبری, زهرا, فاضلی, نعمت الله. تغییرات معناشناختی کنش زیارت از منظر انسان‌شناسی تفسیری: مطالعه موردی زائران امام رضا (ع). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 777; 9(17): 17-40. doi: 10.30471/soci.2017.1410