توکلی بنیزی, مهناز, برزگر بفرویی, کمال. (777). بررسی رابطه بین ابعاد دینداری از منظر نهج‌البلاغه و رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه یزد). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9(17), 71-92. doi: 10.30471/soci.2017.1412
مهناز توکلی بنیزی; کمال برزگر بفرویی. "بررسی رابطه بین ابعاد دینداری از منظر نهج‌البلاغه و رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه یزد)". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9, 17, 777, 71-92. doi: 10.30471/soci.2017.1412
توکلی بنیزی, مهناز, برزگر بفرویی, کمال. (777). 'بررسی رابطه بین ابعاد دینداری از منظر نهج‌البلاغه و رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه یزد)', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9(17), pp. 71-92. doi: 10.30471/soci.2017.1412
توکلی بنیزی, مهناز, برزگر بفرویی, کمال. بررسی رابطه بین ابعاد دینداری از منظر نهج‌البلاغه و رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه یزد). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 777; 9(17): 71-92. doi: 10.30471/soci.2017.1412