1.

اخلاق در مدیریت دانش

دوره 5، شماره 10، دی 1395، صفحه 109-136

2.

الگوی اثربخشی آموزه های اسلام با رویکرد تحلیلی چشم انداز پردازی در آینده پژوهی تبادل اطلاعات

دوره 5، شماره 8و9، مرداد 1395، صفحه 181-202

3.

الگویی برای شناسایی مؤلفه‌های تقوای سازمانی از دیدگاه اسلام

دوره 5، شماره 10، دی 1395، صفحه 53-70

4.

بازنمایی «ارتباط شیطان و انسان» در سریال‌های ماورائی (تحلیل روایت سریال اغما)

دوره 8، شماره 15، خرداد 1395، صفحه 83-109

5.

بازنمایی عنصر شور و احساس در آیین‌های محرّم

دوره 8، شماره 16، مهر 1395، صفحه 111-134

6.

بررسی رابطه بین سبک رهبری کریمانه و یادگیری سازمانی با تأکید بر فراموشی سازمانی هدفمند

دوره 5، شماره 8و9، مرداد 1395، صفحه 51-74

7.

بررسی کاربست روایات نقصان عقل در موضوع مدیریت زنان

دوره 5، شماره 8و9، مرداد 1395، صفحه 103-132

8.

بررسی نقش هوش معنوی در رهبری تحول‌آفرین

دوره 5، شماره 10، دی 1395، صفحه 91-108

9.

بررسی نقش وحی در تصمیم‌گیری عقلانی−شهودی

دوره 5، شماره 10، دی 1395، صفحه 29-52

10.

به سوی چارچوبی برای مطالعه مدیریت دولتی اسلامی بخش 2: مضامین کلیدی و چارچوب پیشنهادی

دوره 5، شماره 10، دی 1395، صفحه 137-160

11.

تأثیر تشبه به جنس مخالف در اختلال نظام

دوره 8، شماره 16، مهر 1395، صفحه 37-60

12.

تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر تعاملات اجتماعی نوجوانان دختر مدارس غیرانتفاعی آموزش و پرورش منطقه یک تهران

دوره 8، شماره 15، خرداد 1395، صفحه 169-190

13.

تأثیر شبکه‌های اجتماعی لاین و تلگرام بر هویت فرهنگی دانشجویان ارشد و دکترای رشته‌ مدیریت امور فرهنگی واحد علوم و تحقیقات تهران سال‌های 1392−1394

دوره 8، شماره 15، خرداد 1395، صفحه 63-82

14.

تبیین ارتباط میان گزاره‌های اسلام ‌و گزاره‌های مدیریت

دوره 5، شماره 8و9، مرداد 1395، صفحه 29-50

15.

تبیین طرح کلی دانش مدیریت اسلامی

دوره 5، شماره 8و9، مرداد 1395، صفحه 5-28

16.

تحلیل پاره فرهنگی در نظریة قرآنی کجروی

دوره 8، شماره 15، خرداد 1395، صفحه 5-34

17.

تحلیل مبانی انسان شناسی پارادایم های جامعه شناختی سازمان و مدیریت از منظر اندیشه های علامه طباطبایی(ره)

دوره 5، شماره 8و9، مرداد 1395، صفحه 133-160

18.

جایگاه و اهمیت تفکر انتقادی از دیدگاه قرآن و امام علی

دوره 8، شماره 15، خرداد 1395، صفحه 133-168

19.

ریشه‌یابی و رتبه‌بندی علل افزایش سن ازدواج در بین دانشجویان

دوره 8، شماره 16، مهر 1395، صفحه 157-180

20.

سیرت نکویی مدیران عاملی اثرگذار در ارتقای رفتارهای مثبت سازمانی کارکنان؛ تأکید بر مبانی اسلامی

دوره 5، شماره 10، دی 1395، صفحه 5-28

21.

طراحی الگوی فرهنگ انسان محور یکی از نهادهای انقلاب اسلامی

دوره 5، شماره 8و9، مرداد 1395، صفحه 203-232

22.

قواعد ساده رفتار از منظر قرآن کریم (مطالعه موردی سوره بقره): کاربست در سازمان و مدیریت

دوره 5، شماره 8و9، مرداد 1395، صفحه 75-102

23.

کوششی در جهت ساخت نظریۀ عرفی‌شدن براساس متون اسلامی

دوره 8، شماره 15، خرداد 1395، صفحه 35-62

24.

مؤلفه‌های تمدنی جامعۀ اسلامی در تفکر اجتماعی شیعی و سلفی: مقایسۀ تطبیقی آرای شهید مطهری و سیدقطب

دوره 8، شماره 16، مهر 1395، صفحه 83-109

25.

معنا و مبنای هوش فرهنگی از منظر حضرت علی(ع) و متفکران جدید

دوره 5، شماره 10، دی 1395، صفحه 71-90

26.

نقادی و بازسازی نظریۀ سارا لانگه دربارۀ شاخص‌های توانمندسازی زنانِ سرپرستِ خانوار

دوره 8، شماره 16، مهر 1395، صفحه 5-35

27.

نقش داعش در فرایند جهانی‌شدن

دوره 8، شماره 16، مهر 1395، صفحه 135-155

28.

نقش عقلانیت دینی در نظریه سیاسی محمدحسین نائینی

دوره 8، شماره 15، خرداد 1395، صفحه 111-132

29.

هدف علم در «پارادایم اسلامی علوم انسانی

دوره 8، شماره 16، مهر 1395، صفحه 61-82