مقتدایی, لیلا, امیری, مجید, نظری, حسین, موسوی, ستاره. (777). جایگاه و اهمیت تفکر انتقادی از دیدگاه قرآن و امام علی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8(15), 133-168.
لیلا مقتدایی; مجید امیری; حسین نظری; ستاره موسوی. "جایگاه و اهمیت تفکر انتقادی از دیدگاه قرآن و امام علی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8, 15, 777, 133-168.
مقتدایی, لیلا, امیری, مجید, نظری, حسین, موسوی, ستاره. (777). 'جایگاه و اهمیت تفکر انتقادی از دیدگاه قرآن و امام علی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8(15), pp. 133-168.
مقتدایی, لیلا, امیری, مجید, نظری, حسین, موسوی, ستاره. جایگاه و اهمیت تفکر انتقادی از دیدگاه قرآن و امام علی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 777; 8(15): 133-168.