اردلان, محمدرضا, سلطانزاده, وحید. (777). سیرت نکویی مدیران عاملی اثرگذار در ارتقای رفتارهای مثبت سازمانی کارکنان؛ تأکید بر مبانی اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 5(10), 5-28. doi: 10.30471/im.2016.1380
محمدرضا اردلان; وحید سلطانزاده. "سیرت نکویی مدیران عاملی اثرگذار در ارتقای رفتارهای مثبت سازمانی کارکنان؛ تأکید بر مبانی اسلامی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 5, 10, 777, 5-28. doi: 10.30471/im.2016.1380
اردلان, محمدرضا, سلطانزاده, وحید. (777). 'سیرت نکویی مدیران عاملی اثرگذار در ارتقای رفتارهای مثبت سازمانی کارکنان؛ تأکید بر مبانی اسلامی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 5(10), pp. 5-28. doi: 10.30471/im.2016.1380
اردلان, محمدرضا, سلطانزاده, وحید. سیرت نکویی مدیران عاملی اثرگذار در ارتقای رفتارهای مثبت سازمانی کارکنان؛ تأکید بر مبانی اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 777; 5(10): 5-28. doi: 10.30471/im.2016.1380