1.

برنامة توسعه به مثابة تکنولوژی اجتماعی رویکردی فلسفی

دوره 16، 64-65، مهر 1389، صفحه 67-95
سیدمحمدتقی موحد ابطحی

2.

دانش ارزشمدار و مسئله عینیت

دوره 20، شماره 81، دی 1393، صفحه 7-29
رضا صادقی

3.

دیدگاه معناشناختی در باب ساختار نظریه‌های علمی

دوره 15، شماره 58، فروردین 1388، صفحه 63-88
هادی صمدی

4.

روش‌شناسی رونالد کوز در اصلاح نظریة اقتصادی با تأکید بر «ماهیت بنگاه» و «مسئلة هزینة اجتماعی»

دوره 16، شماره 62، فروردین 1389، صفحه 61-88
علی نصیری اقدم

5.

رویکرد تکاملی به واقع‌گرایی

دوره 26، شماره 102، فروردین 1399، صفحه 69-85
فرشید دانش پژوه؛ هادی صمدی؛ احمدرضا همتی مقدم

6.

مطالعه تطبیقی آرای جامعه‌شناسانه فارابی و ابن‌خلدون

دوره 5، شماره 9، بهمن 1392، صفحه 145-164
مهسا لاریجانی؛ مهدیه لاریجانی

7.

واقع‌گرایی، انواع و ماهیت متافیزیکی

دوره 21، شماره 83، تیر 1394، صفحه 37-61
کیوان الستی؛ حسین شیخ رضایی

8.

واکاوی ضرورت تدوین الگوی بومی آموزش تفکر به کودکان با توجه به پیش فرض‌های هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی صدرالمتالهین

دوره 17، شماره 42، دی 1401، صفحه 77-93
فاطمه سادات مرتضوی درچه؛ سعید بهشتی؛ ایراندخت فیاض؛ احمد سلحشوری