موحد ابطحی, سیدمحمدتقی. (1389). برنامة توسعه به مثابة تکنولوژی اجتماعی رویکردی فلسفی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16(64-65), 67-95.
سیدمحمدتقی موحد ابطحی. "برنامة توسعه به مثابة تکنولوژی اجتماعی رویکردی فلسفی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16, 64-65, 1389, 67-95.
موحد ابطحی, سیدمحمدتقی. (1389). 'برنامة توسعه به مثابة تکنولوژی اجتماعی رویکردی فلسفی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16(64-65), pp. 67-95.
موحد ابطحی, سیدمحمدتقی. برنامة توسعه به مثابة تکنولوژی اجتماعی رویکردی فلسفی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1389; 16(64-65): 67-95.