نصیری اقدم, علی. (1389). روش‌شناسی رونالد کوز در اصلاح نظریة اقتصادی با تأکید بر «ماهیت بنگاه» و «مسئلة هزینة اجتماعی». دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16(62), 61-88.
علی نصیری اقدم. "روش‌شناسی رونالد کوز در اصلاح نظریة اقتصادی با تأکید بر «ماهیت بنگاه» و «مسئلة هزینة اجتماعی»". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16, 62, 1389, 61-88.
نصیری اقدم, علی. (1389). 'روش‌شناسی رونالد کوز در اصلاح نظریة اقتصادی با تأکید بر «ماهیت بنگاه» و «مسئلة هزینة اجتماعی»', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16(62), pp. 61-88.
نصیری اقدم, علی. روش‌شناسی رونالد کوز در اصلاح نظریة اقتصادی با تأکید بر «ماهیت بنگاه» و «مسئلة هزینة اجتماعی». دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1389; 16(62): 61-88.