1.

بهینه‌سازی ساختار قراردادهای بانکی بر مبنای الگوی قراردادهای ناقص در بانکداری بدون ربای ایران

صفحه 9-35
کامران ندری؛ محمدمهدی عسکری؛ محمدهادی زاهدی وفا؛ علی مصطفوی ثانی

2.

ارزیابی میزان تحقق اهداف اقتصادی قانون اساسی ج.ا. ایران

صفحه 37-61
وحید شقاقی شهری؛ سعیده حسن پور

3.

بررسی تأثیر متغیر‎های کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانک‎های ایران به تفکیک عقود مشارکت و فروش اقساطی (بانک‎های منتخب)

صفحه 63-90
سید رضا نجیبی؛ رضا اکبریان؛ پرویز رستم زاده

4.

ارتباطات درونی و اولویت‌بندی ریسک‎های مؤثر بر تأمین مالی پروژه‎ای در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 91-119
احسان ذاکرنیا؛ علی صالح آبادی

5.

بررسی تأثیر مسئولیت‎پذیری اجتماعی بر عملکرد مالی بانک‎ها از دیدگاه اسلام

صفحه 121-152
محمد سعادت نیا؛ فرهاد دهدار

6.

تحلیل اقتصادی حقوق رقابت در بانک‌های دولتی و خصوصی ایران با تأکید بر کارایی اقتصادی

صفحه 153-183
علی محمد حکیمیان؛ زینب کریمی؛ احمد کریمی

7.

مدل‎سازی رفتار انتخاب رشته و نقش اطلاعات بازار کار در آن؛ یک فراتحلیل

صفحه 185-204
وحید ارشدی؛ جواد غیاثی؛ رضا توکلی جاغرق؛ مجید منفرد؛ طیبه عضدی

8.

بررسی آثار سرریز عوامل مؤثر بر دستمزد صنعتی در استان‎های ایران با رویکرد اقتصادسنجی فضایی داده‎های ترکیبی

صفحه 205-233
سیما تمنایی فر؛ سید عزیز آرمن؛ عبدالمجید آهنگری؛ سید امین منصوری

9.

بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر توسعه صادرات محصولات غذایی با برند حلال با رویکرد معادلات ساختاری

صفحه 235-252
ستاره رضایی؛ سیدعلی پایتختی اسکویی؛ پرویز محمدزاده؛ اژدر کرمی

10.

ابزارهای سیاست‎های پولی‌ و اعتباری بانک مرکزی در اقتصاد ‎مقاومتی

صفحه 253-276
علیرضا طلابی؛ سیدعباس موسویان؛ محمد جواد توکلی

11.

اولویت‎بندی مؤلفه‎های اقتصاد مقاومتی با استفاده از رویکرد ساختاری تفسیری (ISM)

صفحه 277-303
مریم حکمت پور؛ سید رضا صالحی امیری؛ عباس عرب‌مازار؛ عباسعلی قیومی؛ علی اکبر رضایی

12.

بررسی خاستگاه خیار در قرارداد مضاربه بانکی از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی

صفحه 305-326
رضا میرزاخانی؛ صادق الهام