1.

ابعاد تفکر از منظر قرآن کریم و دلالت‌های تربیتی آن در تربیت فکری کودکان و نوجوانان

دوره 14، شماره 28، فروردین 1398، صفحه 53-74
سوسن کشاورز؛ لیلا سرتیپ زاده

2.

امکان استنتاج فلسفه تعلیم و تربیت از وجودشناسی اسلامی

دوره 5، شماره 11، اسفند 1389، صفحه 7-31
سید مهدی موسوی

3.

انواع علم از منظر علامه طباطبایی و پیامدهای آن در قلمرو اهداف و محتوای برنامه درسی

دوره 7، شماره 14، شهریور 1391، صفحه 165-188
رضا علی نوروزی؛ منیره عابدی

4.

تبیین دلالت‎های تربیتی فرایند نَسخ در قرآن

دوره 16، شماره 36، تیر 1400، صفحه 39-59
طاهره عبداللهی؛ حسین علوی مهر؛ محمد داودی

5.

جایگاه تربیت فکری کودکان در آرای فلسفی و تربیتی ابن‌سینا

دوره 13، شماره 26، فروردین 1397، صفحه 117-136
سیده الهام آقایی ابرندآبادی؛ اکبر رهنما

6.

درآمدی بر معرفت‌شناسی سهروردی و دلالت‌های تربیتی آن

دوره 3، شماره 6، شهریور 1387، صفحه 161-180
سید حسن هاشمی اردکانی؛ رضاعلی نوروزی؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی