آقایی ابرندآبادی, سیده الهام, رهنما, اکبر. (1397). جایگاه تربیت فکری کودکان در آرای فلسفی و تربیتی ابن‌سینا. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 13(26), 117-136. doi: 10.30471/edu.2018.1406
سیده الهام آقایی ابرندآبادی; اکبر رهنما. "جایگاه تربیت فکری کودکان در آرای فلسفی و تربیتی ابن‌سینا". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 13, 26, 1397, 117-136. doi: 10.30471/edu.2018.1406
آقایی ابرندآبادی, سیده الهام, رهنما, اکبر. (1397). 'جایگاه تربیت فکری کودکان در آرای فلسفی و تربیتی ابن‌سینا', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 13(26), pp. 117-136. doi: 10.30471/edu.2018.1406
آقایی ابرندآبادی, سیده الهام, رهنما, اکبر. جایگاه تربیت فکری کودکان در آرای فلسفی و تربیتی ابن‌سینا. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1397; 13(26): 117-136. doi: 10.30471/edu.2018.1406