1.

الگویى از خودکنترلى در فرهنگ اسلامى

دوره 11، شماره 45، بهمن 1384، صفحه 44-57
حمید زارع

2.

بررسی استعاره‌های سازمانی با تأکید بر پیش‌فرض‌های هستی‌شناختی

دوره 10، شماره 18، فروردین 1402، صفحه 107-123
احسان رحیمی خورزوقی

3.

بررسی و تبیین سبک رهبری معنوی در سازمان از منظر قرآن

دوره 10، شماره 19، مهر 1402، صفحه 83-109
حسین مومنی؛ عبدالله توکلی

4.

بررسی و طبقه‌بندی مفاهیم استعاری مدیریت دانش:مطالعه منابع وحیانی و روایی و منابع غربی

دوره 23، شماره 92، مهر 1396، صفحه 103-134
ابوالفضل گائینی؛ حسنعلی نعمتی شمس آباد؛ مرضیه صبائی

5.

تأثیر اخلاق عدالت‌محور راولز، بر دانش سازمان و مدیریت

دوره 2، شماره 4، مهر 1392، صفحه 107-120

6.

تبیین انگارۀ سازمان تقوامحور از منظر اسلام

دوره 3، شماره 6، آبان 1393، صفحه 27-52
علی اصغر سعدآبادی

7.

تبیین و مقایسه پیش‎فرض‎های جهان‎بینی در رویکرد‎های اسلا‎می و غربی: کاربرد در سازمان و مدیریت

دوره 10، شماره 18، فروردین 1402، صفحه 225-255
جعفر ترک زاده؛ تورج درخشان فر؛ سمیه مزگی نژاد

8.

ترسیم نقشه دانش اخلاق مدیریت و سازمان در ایران

دوره 18، شماره 70، تیر 1391، صفحه 59-77
حسن عابد جعفری؛ امیر حسین زاده

9.

تعیین مفاهیم و مقولات بنیادین تعیین "هدف" در سازمان بر اساس نظام های ارزشی

دوره 7، شماره 14، آبان 1397، صفحه 51-74
محسن قربانلو؛ داود عباسی

10.

رویکردهای معناگرا در مطالعات علوم اجتماعی و مطالعات سازمان و مدیریت

دوره 17، شماره 66، فروردین 1390، صفحه 71-95
ابوالفضل گائینی

11.

مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای در سازمان با الگو گرفتن از مبانی دینی

دوره 2، شماره 3، فروردین 1392، صفحه 161-180

12.

مقدمه‌ای بر هرمنوتیک در قلمرو شناخت سازمان و مدیریت

دوره 13، شماره 53، دی 1386، صفحه 85-113
سیدمحمدحسین هاشمیان؛ علی‌اصغر پورعزت