سعدآبادی, علی اصغر. (773). تبیین انگارۀ سازمان تقوامحور از منظر اسلام. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 3(6), 27-52.
علی اصغر سعدآبادی. "تبیین انگارۀ سازمان تقوامحور از منظر اسلام". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 3, 6, 773, 27-52.
سعدآبادی, علی اصغر. (773). 'تبیین انگارۀ سازمان تقوامحور از منظر اسلام', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 3(6), pp. 27-52.
سعدآبادی, علی اصغر. تبیین انگارۀ سازمان تقوامحور از منظر اسلام. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 773; 3(6): 27-52.