1.

آثار دینداری از دیدگاه ویلیام جیمز

دوره 1، شماره 1، اسفند 1386، صفحه 117-148

2.

آثار صله‌رحم از دیدگاه اسلام و روان‌شناسی و کاربردهای تربیتی آن

دوره 3، شماره 5، اسفند 1386، صفحه 81-114

3.

اثربخشی آموزش صبر بر اضطراب، افسردگی و شادکامی

دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1387، صفحه 79-93

4.

اثربخشی مناسک حج بر سلامت روانی حجاج

دوره 2، شماره 3، دی 1387، صفحه 47-73

5.

ارتقای دانش سازمانی تحلیلی بر بازاندیشی فراتئوریک در تئوری‌های سازمان و مدیریت

دوره 14، شماره 55، تیر 1387، صفحه 59-84

6.

ارزشیابی آموزشی در سیره پیامبر(ص) و اهل بیت(ع)

دوره 3، شماره 5، اسفند 1386، صفحه 37-54

7.

ارزیابی پارادایمی انسان به عنوان عنصر اساسی در طراحی پارادایم الهی

دوره 14، شماره 54، فروردین 1387، صفحه 25-46

8.

بازبینی و متناسب‌سازی معیارهای ارزیابی پژوهش کمّی برای مطالعات کیفی

دوره 14، شماره 55، تیر 1387، صفحه 9-31

9.

بازخوانی دانش سیاست‌گذاری در زمینه‌ی پست‌مدرنیسم: شکل‌گیری خط ‌مشی در عصر پست‌مدرن

دوره 14، شماره 56، آذر 1387، صفحه 99-122

10.

بررسی اثربخشی درمان یکپارچه توحیدی در کاهش بزهکاری زندانیان

دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1387، صفحه 7-32

11.

بررسی احادیث در زمینة راهکارهای تربیتی به منظور پیشگیری از رفتارهای نابهنجار جنسی نوجوانان و جوانان

دوره 3، شماره 6، شهریور 1387، صفحه 27-56

12.

بررسی پاره‌ای از خطاهای رایج آماری در پژوهش‌های رفتاری

دوره 14، شماره 55، تیر 1387، صفحه 85-94

13.

بررسی تأثیر آموزش اسلام ‌محور به والدین بر عزت نفس نوجوانان

دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1387، صفحه 119-140

14.

بررسی تأثیر شیوه‌های تدریس مبتنی بر تکنیک‌های خلاقیت در آموزش و یادگیری دانش‌آموزان

دوره 3، شماره 5، اسفند 1386، صفحه 7-36

15.

بررسی تأثیر گسترش هستی‌شناسی اسلامی بر فعال‌سازی مؤلفه‌های هوشبهر هیجانی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1386، صفحه 33-44

16.

بررسی رابطه سبک‌های تربیتی و تربیت دینی با میزان مذهبی بودن والدین

دوره 1، شماره 1، اسفند 1386، صفحه 11-32

17.

بررسی مقایسه‌ای رابطة‌ شاخصه‌های تربیت اخلاقی (داوری اخلاقی و رفتار اخلاقی) با مؤلفه‌های ادراک خود در نوجوانان عادی و دارای مشکل رفتاری

دوره 3، شماره 6، شهریور 1387، صفحه 123-160

18.

پسامدرنیسم و روش

دوره 14، شماره 55، تیر 1387، صفحه 113-138

19.

تأثیر آموزش دروس معارف اسلامی بر نگرش دینی دانشجویان

دوره 3، شماره 5، اسفند 1386، صفحه 153-184

20.

تأملی در سازه‌های مذهبی و جایگاه آنها در روان‌شناسی سلامت

دوره 1، شماره 1، اسفند 1386، صفحه 45-68

21.

تأملی در ویژگی‌های روش‌شناختی مکتب فلسفی صدر المتألهین

دوره 14، شماره 56، آذر 1387، صفحه 9-30

22.

تبیین فلسفی از رویکرد مکانیکی و آشوب در تئوری سازمان به همراه رویکرد فلسفه اسلامی به تئوری سازمان

دوره 13، شماره 53، دی 1386، صفحه 65-84

23.

تحلیل محتوا روشی پرکاربرد در مطالعات علوم اجتماعی، رفتاری و انسانی، با تأکید بر تحلیل محتوای کتاب‌های درسی

دوره 14، شماره 55، تیر 1387، صفحه 33-58

24.

تحلیلی جامعه‌شناختی از معرفت‌های حقوقی

دوره 14، شماره 56، آذر 1387، صفحه 147-169

25.

تدوین برنامه‌های درسی علوم تجربی با رویکرد دینی: چالشی جدید پیش‌روی برنامه‌ریزان درسی

دوره 3، شماره 5، اسفند 1386، صفحه 135-152

26.

تفکر انتقادی و ضرورت آموزش آن در کلاس درس

دوره 3، شماره 6، شهریور 1387، صفحه 181-195

27.

تقابل رفتارگرایی و نهادگرایی در علوم سیاسی

دوره 14، شماره 55، تیر 1387، صفحه 139-154

28.

توسعه‌ی تاریخی و مبانی معرفت‌شناختی روان‌شناسی علم

دوره 14، شماره 55، تیر 1387، صفحه 95-111

29.

درآمدی بر معرفت‌شناسی سهروردی و دلالت‌های تربیتی آن

دوره 3، شماره 6، شهریور 1387، صفحه 161-180

30.

درآمدی روش‌شناسانه بر تبیین کارکردی در جامعه‌شناسی دورکیم

دوره 14، شماره 56، آذر 1387، صفحه 123-145

31.

درآمدی مبنایی و راهبردی بر الگوی اسلامی ـ ایرانی توسعه‌ی علم و فناوری

دوره 14، شماره 56، آذر 1387، صفحه 73-98

32.

دیدگاه سنتی در باب ساختار نظریه‌های علمی

دوره 14، شماره 54، فروردین 1387، صفحه 115-139

33.

رابطة بین ابعاد دینداری با شادی دانش‌آموزان دختر دورة متوسطه شهر اصفهان

دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1387، صفحه 45-58

34.

رابطه بین نگرش مذهبی و سلامت روانی در بین دانش‌آموزان دبیرستان‌های دخترانه اصفهان

دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1387، صفحه 31-43

35.

روش تربیتی تذکر در قرآن کریم

دوره 3، شماره 6، شهریور 1387، صفحه 57-92

36.

روش‌شناسی نظریه‌ی بنیادی

دوره 14، شماره 56، آذر 1387، صفحه 31-54

37.

روش‌های سنجش شخصیت از منظر دین و روان‌شناسی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1386، صفحه 149-185

38.

رویکردهای مدیریت اسلامی: رویکرد تجربی

دوره 13، شماره 53، دی 1386، صفحه 145-163

39.

ساخت و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه گرایش‌های معنوی در دانشجویان دانشگاه اصفهان

دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1387، صفحه 59-77

40.

شاخص‌ها و آسیب‌های تربیت دینی

دوره 3، شماره 6، شهریور 1387، صفحه 93-122

41.

شناخت سازمان با رویکرد استعاره‌ای سازمان به مثابه کانون طیف‌های متقاطع

دوره 13، شماره 53، دی 1386، صفحه 115-132

42.

علم‌پژوهی و تحلیل مفهوم اصالت علمی

دوره 14، شماره 54، فروردین 1387، صفحه 141-163

43.

علم دینی از منظر آیت الله جوادی آملی

دوره 14، شماره 54، فروردین 1387، صفحه 9-23

44.

علوم انسانی ـ اجتماعی از بحران تا بومی‌سازی: انتقادات و راهکارها

دوره 14، شماره 54، فروردین 1387، صفحه 47-66

45.

فرا ـ فلسفه تربیت دینی

دوره 3، شماره 6، شهریور 1387، صفحه 9-26

46.

کدامین تلقی از علم؟ علم دینی، علم سنتی یا علم نوین؟

دوره 14، شماره 54، فروردین 1387، صفحه 67-85

47.

مبانی فلسفی مطالعات سازمانی در چهار پارادایم

دوره 13، شماره 53، دی 1386، صفحه 9-33

48.

مبانی و روش‌های تربیت عقلانی از منظر متون اسلامی

دوره 3، شماره 5، اسفند 1386، صفحه 115-134

49.

مسئولیت حکومت اسلامی در آموزش و پرورش رسمی

دوره 3، شماره 5، اسفند 1386، صفحه 55-80

50.

معیارهای ویژه‌ی ارزیابی پژوهش کیفی

دوره 14، شماره 56، آذر 1387، صفحه 55-72

51.

مقایسه الگوی چند وجهی اسلامی با مدل شناختی بک در درمان افسردگی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1386، صفحه 69-86

52.

مقدمه‌ای بر هرمنوتیک در قلمرو شناخت سازمان و مدیریت

دوره 13، شماره 53، دی 1386، صفحه 85-113

53.

ملاحظاتی انتقادی در باب مواجهه با مسأله‌ علم، دین و توسع

دوره 14، شماره 54، فروردین 1387، صفحه 87-114

54.

نظریه نیازهای معنوی از دیدگاه اسلام و تناظر آن با سلسله مراتب نیازهای مازلو

دوره 1، شماره 1، اسفند 1386، صفحه 87-116

55.

نیایش و نماز براساس رویکرد رفتاری‌نگر

دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1387، صفحه 95-117

56.

هم‌سازی شیوه‌های کمّی و کیفی در پژوهش‌های سازمانی: تأمّلی بر استراتژی پژوهش ترکیبی

دوره 13، شماره 53، دی 1386، صفحه 35-63