1.

الگوی راهبردی اسلامی−ایرانی پیشرفت در منطق امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) مبتنی بر رویکرد تحلیل دوسطحی اندماجی

دوره 4، شماره 7، خرداد 1394، صفحه 109-138

2.

بررسی ارتباط بین هوش معنوی و مهارت‌های تعاملی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان

دوره 4، شماره 7، خرداد 1394، صفحه 161-184

3.

به‌ سوی چارچوبی برای مطالعه مدیریت دولتی اسلامی 1 رصد تاریخی، توجیه علمی و مبانی

دوره 4، شماره 7، خرداد 1394، صفحه 7-46

4.

تحلیلی تطبیقی بر کارکرد عوامل اجتماعی مؤثر بر معرفت از دیدگاه غزالی و ابن‌خلدون

دوره 7، شماره 13، شهریور 1394، صفحه 139-165

5.

سناریو‌های تکوین علم اجتماعی اسلامی: ‌ امکان/امتناع

دوره 7، شماره 13، شهریور 1394، صفحه 5-32

6.

فطرت‌گرایی و اقتضائات آن در نظام هنجاری اسلام

دوره 7، شماره 13، شهریور 1394، صفحه 73-93

7.

گردشگری دینی: ماهیت و کارکرد

دوره 7، شماره 13، شهریور 1394، صفحه 53-71

8.

ماهیت بشر و نظریه سیاسی از دیدگاه فارابی

دوره 7، شماره 13، شهریور 1394، صفحه 127-138

9.

مبانی فلسفی استعاره‌های مورگان در مدیریت و فرانظریه اعتباریات علامه طباطبایی

دوره 4، شماره 7، خرداد 1394، صفحه 91-108

10.

معیارهای شایستگی مدیران با استفاده از رهنمودهای امام علی در نهج‌البلاغه

دوره 4، شماره 7، خرداد 1394، صفحه 139-159

11.

مناسبات عاملیت و ساختار از دیدگاه علامه محمدتقی جعفری

دوره 7، شماره 13، شهریور 1394، صفحه 95-126

12.

نسبت دین و دین‌داری در پژوهش‌های جامعه‌شناختی

دوره 7، شماره 13، شهریور 1394، صفحه 33-52

13.

نقد نظریه رهبری تبادلی با تأکید بر آیات قرآن کریم

دوره 4، شماره 7، خرداد 1394، صفحه 47-64

14.

هنجارشکنی اخلاقی در مدیریت سازمان‌ها در ترازوی مدیریت علوی

دوره 4، شماره 7، خرداد 1394، صفحه 65-90