1.

ادراک دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل سوم متوسطه نظری از مهدویت: پژوهشی پدیدارشناسانه

دوره 9، شماره 19، دی 1393، صفحه 7-26
یوسف ادیب؛ فتحی آذر؛ اصغر ابراهیمی هرستانی

2.

پدیدارشناسی هرمنوتیکی در پژوهش کیفی

دوره 28، شماره 112، مهر 1401، صفحه 1-17
محمد تقی کرمی قهی؛ حامد علیزاده

3.

تعارض دو نگرش در فلسفۀ تکنولوژی و پژواک آن در فضای فکری ایران

دوره 21، شماره 82، فروردین 1394، صفحه 123-142
رهبر محمود زاده

4.

روش پژوهش پساپدیدارشناسانه؛ پدیدارشناسی عملگرا

دوره 27، شماره 108، مهر 1400، صفحه 19-32
روح اله مظفری پور

5.

روش‌شناسی‌ هانا آرنت در فهم پدیده‌های سیاسی

دوره 23، شماره 92، مهر 1396، صفحه 163-194
علی علی حسینی؛ سارا نجف پور؛ علی تدین راد

6.

گذر از دوگانه توصیف - تفسیر در روش پدیدارشناسی با نظر به پدیدارشناسی در نزد مرلوپونتی

دوره 25، شماره 100، مهر 1398، صفحه 43-58
علی وحدتی دانشمند؛ نرگس سجادیه