محمود زاده, رهبر. (1394). تعارض دو نگرش در فلسفۀ تکنولوژی و پژواک آن در فضای فکری ایران. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 21(82), 123-142.
رهبر محمود زاده. "تعارض دو نگرش در فلسفۀ تکنولوژی و پژواک آن در فضای فکری ایران". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 21, 82, 1394, 123-142.
محمود زاده, رهبر. (1394). 'تعارض دو نگرش در فلسفۀ تکنولوژی و پژواک آن در فضای فکری ایران', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 21(82), pp. 123-142.
محمود زاده, رهبر. تعارض دو نگرش در فلسفۀ تکنولوژی و پژواک آن در فضای فکری ایران. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1394; 21(82): 123-142.