مظفری پور, روح اله. (1400). روش پژوهش پساپدیدارشناسانه؛ پدیدارشناسی عملگرا. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 27(108), 19-32. doi: 10.30471/mssh.2021.7391.2162
روح اله مظفری پور. "روش پژوهش پساپدیدارشناسانه؛ پدیدارشناسی عملگرا". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 27, 108, 1400, 19-32. doi: 10.30471/mssh.2021.7391.2162
مظفری پور, روح اله. (1400). 'روش پژوهش پساپدیدارشناسانه؛ پدیدارشناسی عملگرا', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 27(108), pp. 19-32. doi: 10.30471/mssh.2021.7391.2162
مظفری پور, روح اله. روش پژوهش پساپدیدارشناسانه؛ پدیدارشناسی عملگرا. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1400; 27(108): 19-32. doi: 10.30471/mssh.2021.7391.2162