وحدتی دانشمند, علی, سجادیه, نرگس. (1398). گذر از دوگانه توصیف - تفسیر در روش پدیدارشناسی با نظر به پدیدارشناسی در نزد مرلوپونتی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 25(100), 43-58. doi: 10.30471/mssh.2019.1678
علی وحدتی دانشمند; نرگس سجادیه. "گذر از دوگانه توصیف - تفسیر در روش پدیدارشناسی با نظر به پدیدارشناسی در نزد مرلوپونتی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 25, 100, 1398, 43-58. doi: 10.30471/mssh.2019.1678
وحدتی دانشمند, علی, سجادیه, نرگس. (1398). 'گذر از دوگانه توصیف - تفسیر در روش پدیدارشناسی با نظر به پدیدارشناسی در نزد مرلوپونتی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 25(100), pp. 43-58. doi: 10.30471/mssh.2019.1678
وحدتی دانشمند, علی, سجادیه, نرگس. گذر از دوگانه توصیف - تفسیر در روش پدیدارشناسی با نظر به پدیدارشناسی در نزد مرلوپونتی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 25(100): 43-58. doi: 10.30471/mssh.2019.1678