1.

ارزیابی نظام پولی مبتنی بر ذخیره جزئی با معیار کارایی و عدالت

دوره 18، شماره 36، مهر 1400، صفحه 87-107
سید علی روحانی؛ سیداحسان خاندوزی

2.

الگوی توازن اقتصادی در منظومه فکری مقام معظم رهبری

دوره 18، شماره 35، فروردین 1400، صفحه 89-113
علی اصغر هاشم پور؛ سید محمدکاظم رجایی

3.

اهمیت عنصر «برابری فرصت ها» در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

دوره 13، شماره 25، فروردین 1400، صفحه 189-215
سید محسن آل سیدغفور؛ آلیس طالقانی زاده

4.

بررسی نسبت کارایی و عدالت در اقتصاد اسلامی در مقایسه با مفهوم کارایی در اقتصاد متعارف

دوره 16، شماره 32، مهر 1398، صفحه 149-176
علیرضا لشکری

5.

تأثیر اخلاق عدالت‌محور راولز، بر دانش سازمان و مدیریت

دوره 2، شماره 4، مهر 1392، صفحه 107-120

6.

تحلیل شبکه معنایی عدالت با تأکید بر رویکرد برابری پیچیده مایکل والزر

دوره 13، شماره 25، فروردین 1400، صفحه 147-166
مهدی کریمی نودهی

7.

شاخص‌های عدالت در سازمان

دوره 1، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 121-147
علی آقا پیروز

8.

طرح و نقد «خود» لیبرال (بازسازی انتقادات سندل بر رالز)

دوره 22، شماره 86، فروردین 1395، صفحه 159-174
محمد شجاعیان

9.

عدالت اجتماعی در اندیشه آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر

دوره 2، شماره 3، مرداد 1389، صفحه 25-53
غلامرضا جمشیدیها؛ رضا کلوری

10.

عدالت از دیدگاه اندیشمندان اسلامی و غربی

دوره 2، شماره 4، مهر 1384، صفحه 115-138
محمدزمان رستمی

11.

عدالت توزیعی در عرصه سیاست: رویکردی دینی

دوره 12، شماره 23، فروردین 1399، صفحه 177-195
محمد شجاعیان؛ محمدرضا طاهری

12.

عدالت در اندیشه فایده‌گرایان

دوره 21، شماره 84، مهر 1394، صفحه 65-86
سید هادی عربی

13.

عوامل پایداری جامعه در نهج‌البلاغه‌

دوره 10، شماره 19، مهر 1397، صفحه 5-24
غلامرضا صدیق‌اورعی؛ مهدیه باقری؛ سیده شیوا محمدی

14.

عوامل تعیین‌کنندۀ هزینه‌های فقرزای سلامت در خانوارهای ایرانی

دوره 11، شماره 22، مهر 1393، صفحه 117-154
یوسف محمدزاده

15.

فلسفه سیاسی شیخ اشراق

دوره 7، شماره 14، بهمن 1394، صفحه 139-156
محمد بهشتی

16.

کارآیی و برابری‌طلبی؛ یک مشاهده از طریق بازی‌های رفتاری

دوره 10، شماره 20، مهر 1392، صفحه 57-80
اسمعیل ابونوری؛ حبیب انصاری سامانی؛ هادی کشاورز؛ ابراهیم زارع

17.

کارکرد نظام مالیاتی اسلام در مقایسه با اقتصاد متعارف

دوره 18، شماره 36، مهر 1400، صفحه 191-206
علیرضا لشکری

18.

لیبرالیسم جدید و تخلیه حیات سیاسى

دوره 8، شماره 30، خرداد 1381، صفحه 108-119
جان گری؛ محمد زارع شیرینکند؛ فرهاد مشتاق صفت

19.

مبنای نظری سنجش عدالت اقتصادی در اسلام

دوره 9، شماره 17، فروردین 1391، صفحه 31-58
سید محمدرضا سید نورایی؛ سید احسان خاندوزی

20.

متغیّرهاى اساسى در انگیزش کارکنان از منظر اسلامى

دوره 9، شماره 37، بهمن 1382، صفحه 110-123
علی اقاپیروز

21.

مدلی برای تحلیل جامعه‌شناختی عدالت

دوره 6، شماره 11، اردیبهشت 1393، صفحه 99-114
محمدصادق طلوع برکاتی