1.

روشی برای تولید علوم سیاسی اسلامی مطالعه موردی: دلیل بنیادین خط‌مشی‌گذاری عمومی در جهان‌بینی اسلامی

صفحه 7-42
اعظم میرزمانی

2.

پاسخ‌های متأخر رئالیستی به استقرای بدبینانه

صفحه 43-77
جواد اکبری تختمشلو

3.

فلسفه تطبیقی به مثابه روش (با تأکید بر دیدگاه ماسون−اورسل)

صفحه 79-97
رضا گندمی نصر‌آبادی

4.

بررسی روایت‌شناختیِ پدیدارشناسی روحِ هگل

صفحه 99-122
محمدمهدی اردبیلی؛ سمیرا رشیدپور

5.

فهم بازنمایی‌های چند ژانری در گذار از تثلیث به کریستالیزه شدن

صفحه 123-142
محمد عباس ‌زاده؛ سعید سلطانی بهرام

6.

کاربرد شبکه‌های عصبی در پژوهش‌های داده بنیاد

صفحه 143-162
شهاب قبادی؛ سید یعقوب حسینی؛ علیرضا ضیایی بیده

7.

مارکسیسم به مثابه روش؛ بررسی تلقی‌های روش شناختی جرج لوکاچ

صفحه 163-177
منصور طبیعی؛ محمد حسین دلال رحمانی

8.

نظریه‌سازی و معضلات و اهداف بومی

صفحه 179-201
سعید زیباکلام