گندمی نصر‌آبادی, رضا. (1395). فلسفه تطبیقی به مثابه روش (با تأکید بر دیدگاه ماسون−اورسل). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 22(88), 79-97.
رضا گندمی نصر‌آبادی. "فلسفه تطبیقی به مثابه روش (با تأکید بر دیدگاه ماسون−اورسل)". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 22, 88, 1395, 79-97.
گندمی نصر‌آبادی, رضا. (1395). 'فلسفه تطبیقی به مثابه روش (با تأکید بر دیدگاه ماسون−اورسل)', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 22(88), pp. 79-97.
گندمی نصر‌آبادی, رضا. فلسفه تطبیقی به مثابه روش (با تأکید بر دیدگاه ماسون−اورسل). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1395; 22(88): 79-97.