میرزمانی, اعظم. (1395). روشی برای تولید علوم سیاسی اسلامی مطالعه موردی: دلیل بنیادین خط‌مشی‌گذاری عمومی در جهان‌بینی اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 22(88), 7-42.
اعظم میرزمانی. "روشی برای تولید علوم سیاسی اسلامی مطالعه موردی: دلیل بنیادین خط‌مشی‌گذاری عمومی در جهان‌بینی اسلامی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 22, 88, 1395, 7-42.
میرزمانی, اعظم. (1395). 'روشی برای تولید علوم سیاسی اسلامی مطالعه موردی: دلیل بنیادین خط‌مشی‌گذاری عمومی در جهان‌بینی اسلامی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 22(88), pp. 7-42.
میرزمانی, اعظم. روشی برای تولید علوم سیاسی اسلامی مطالعه موردی: دلیل بنیادین خط‌مشی‌گذاری عمومی در جهان‌بینی اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1395; 22(88): 7-42.