1.

مدل دلزدگی زناشویی در ارتباط با الگوی ابعادی ارتباط با خدا، کنترل فکر و زبان

صفحه 7-30
پلین رخشانی؛ فاطمه شهابی زاده؛ حمید علیزاده

2.

توسعه سرمایه اجتماعی و سرمایه روانشناختی در پرتو سبک زندگی اسلامی

صفحه 27-56
مهدی افخمی اردکانی؛ عبدالله توکلی

3.

اثربخشی آموزش گروهی الگوی مراقبه اسلامی بر سبک زندگی و اضطراب فراگیر زنان متأهل مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

صفحه 57-82
هاجر احمدی دستجردی؛ محمدباقر کجباف؛ حمید کاظمی

4.

رابطه تحول منزلت های هویت بین شخصی و هویت دینی در دانشجویان

صفحه 83-97
عباس رحیمی‌نژاد؛ سمیه علی مددی

5.

هنجاریابی مجدد پرسش‌نامه سنجش کارآمدی خانواده با استفاده از نظریه سؤال-پاسخ

صفحه 99-117
جعفر هوشیاری؛ حسن تقیان؛ محمدمهدی صفورایی پاریزی

6.

بررسی ارتباط «خودپنداره» با «خداپنداره» در درمان مذهبی (معنوی) اختلالات روانی

صفحه 119-134
حسن انصاری؛ مسعود جان‌بزرگی

7.

ماهیت روان‌شناسی اسلامی، پیشینی یا پسینی؟

صفحه 135-155
محمدحسن ابراهیمی دهشیری؛ مریم صالح زاده