رخشانی, پلین, شهابی زاده, فاطمه, علیزاده, حمید. (1395). مدل دلزدگی زناشویی در ارتباط با الگوی ابعادی ارتباط با خدا، کنترل فکر و زبان. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10(19), 7-30. doi: 10.30471/psy.2016.1081
پلین رخشانی; فاطمه شهابی زاده; حمید علیزاده. "مدل دلزدگی زناشویی در ارتباط با الگوی ابعادی ارتباط با خدا، کنترل فکر و زبان". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10, 19, 1395, 7-30. doi: 10.30471/psy.2016.1081
رخشانی, پلین, شهابی زاده, فاطمه, علیزاده, حمید. (1395). 'مدل دلزدگی زناشویی در ارتباط با الگوی ابعادی ارتباط با خدا، کنترل فکر و زبان', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10(19), pp. 7-30. doi: 10.30471/psy.2016.1081
رخشانی, پلین, شهابی زاده, فاطمه, علیزاده, حمید. مدل دلزدگی زناشویی در ارتباط با الگوی ابعادی ارتباط با خدا، کنترل فکر و زبان. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1395; 10(19): 7-30. doi: 10.30471/psy.2016.1081