1.

مبانی ارزش‌شناختی جامعه‌شناسی اسلامی

صفحه 7-23
محمود رجبی؛ حسین بستان(نجفی)

2.

عدالت اجتماعی در اندیشه آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر

صفحه 25-53
غلامرضا جمشیدیها؛ رضا کلوری

3.

مبانی هستی‌شناسانة جامعه‌شناسی اسلامی

صفحه 55-84
حسین اژدری زاده

4.

تحلیل جامعه‌شناختی تغییر کیش (با تأکید بر تغییر کیش از مسیحیت به اسلام)

صفحه 85-113
الله کرم کرم پور.

5.

مؤلفه‌های روشنفکری در اندیشه اجتماعی سیدجمال‌الدین اسد‌آبادی

صفحه 115-130
مجید کافی

6.

حجاب در کشاکش سنّت و تجدد (تحلیلی کیفی بر قرائت‌های زنان خرم‌آباد)

صفحه 131-170
امید قادر زاده؛ احمد محمدپور؛ مریم احمدپور

7.

بررسی میزان آشنایی شرکت‌کنندگان در هیئت‌های مذهبی با اهداف الگوهای دینی

صفحه 171-192
علیرضا قبادی؛ فاطمه کیقبادی