قادر زاده, امید, محمدپور, احمد, احمدپور, مریم. (769). حجاب در کشاکش سنّت و تجدد (تحلیلی کیفی بر قرائت‌های زنان خرم‌آباد). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2(3), 131-170.
امید قادر زاده; احمد محمدپور; مریم احمدپور. "حجاب در کشاکش سنّت و تجدد (تحلیلی کیفی بر قرائت‌های زنان خرم‌آباد)". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2, 3, 769, 131-170.
قادر زاده, امید, محمدپور, احمد, احمدپور, مریم. (769). 'حجاب در کشاکش سنّت و تجدد (تحلیلی کیفی بر قرائت‌های زنان خرم‌آباد)', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2(3), pp. 131-170.
قادر زاده, امید, محمدپور, احمد, احمدپور, مریم. حجاب در کشاکش سنّت و تجدد (تحلیلی کیفی بر قرائت‌های زنان خرم‌آباد). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 769; 2(3): 131-170.