کرم پور., الله کرم. (769). تحلیل جامعه‌شناختی تغییر کیش (با تأکید بر تغییر کیش از مسیحیت به اسلام). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2(3), 85-113.
الله کرم کرم پور.. "تحلیل جامعه‌شناختی تغییر کیش (با تأکید بر تغییر کیش از مسیحیت به اسلام)". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2, 3, 769, 85-113.
کرم پور., الله کرم. (769). 'تحلیل جامعه‌شناختی تغییر کیش (با تأکید بر تغییر کیش از مسیحیت به اسلام)', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2(3), pp. 85-113.
کرم پور., الله کرم. تحلیل جامعه‌شناختی تغییر کیش (با تأکید بر تغییر کیش از مسیحیت به اسلام). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 769; 2(3): 85-113.