1.

تحلیل فقهی‌−‌اقتصادی سهام ممتاز

صفحه 9-31
سید‌صادق طباطبایی

2.

اقتصاد سیاسی شکل‌گیری گروه‌های تروریستی در ایران و جهان اسلام و نقش مجتمع‌های نظامی−صنعتی آمریکا

صفحه 33-60
روح‌اله شهنازی

3.

طراحی و برآورد تابع زیان مقام پولی مبتنی بر اهداف بانکداری اسلامی

صفحه 61-78
ایمان باستانی‌فر؛ محمد‌رضا حیدری؛ محمد واعظ برزانی

4.

بررسی نظریه سود نئوکلاسیکی و مقایسه آن با دیدگاه اسلامی

صفحه 79-105
کریم اسلاملوییان

5.

برآورد تمایل به پرداخت افراد جامعه جهت تأسیس مؤسسه‌های‌ وقفی برای تأمین مالی آموزش و پرورش (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

صفحه 107-127
هادی امیری؛ غلامحسین کیانی؛ فاطمه صادق‌پور صادق‌پور

6.

طراحی سنجه و اندازه‌گیری سرمایه اجتماعی دینی بر پایه مولد جایگاه

صفحه 129-160
مرتضی عزتی؛ مرضیه باغچقی

7.

نابرابری رفاهی خانوار روستایی−شهری، رهیافت مدل‌های تجزیه

صفحه 161-181
یونس گلی؛ احسان صنیعی؛ یحیی گلی