اسلاملوییان, کریم. (1394). بررسی نظریه سود نئوکلاسیکی و مقایسه آن با دیدگاه اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(24), 79-105.
کریم اسلاملوییان. "بررسی نظریه سود نئوکلاسیکی و مقایسه آن با دیدگاه اسلامی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12, 24, 1394, 79-105.
اسلاملوییان, کریم. (1394). 'بررسی نظریه سود نئوکلاسیکی و مقایسه آن با دیدگاه اسلامی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(24), pp. 79-105.
اسلاملوییان, کریم. بررسی نظریه سود نئوکلاسیکی و مقایسه آن با دیدگاه اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1394; 12(24): 79-105.