طباطبایی, سید‌صادق. (1394). تحلیل فقهی‌−‌اقتصادی سهام ممتاز. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(24), 9-31.
سید‌صادق طباطبایی. "تحلیل فقهی‌−‌اقتصادی سهام ممتاز". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12, 24, 1394, 9-31.
طباطبایی, سید‌صادق. (1394). 'تحلیل فقهی‌−‌اقتصادی سهام ممتاز', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(24), pp. 9-31.
طباطبایی, سید‌صادق. تحلیل فقهی‌−‌اقتصادی سهام ممتاز. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1394; 12(24): 9-31.