گلی, یونس, صنیعی, احسان, گلی, یحیی. (1394). نابرابری رفاهی خانوار روستایی−شهری، رهیافت مدل‌های تجزیه. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(24), 161-181.
یونس گلی; احسان صنیعی; یحیی گلی. "نابرابری رفاهی خانوار روستایی−شهری، رهیافت مدل‌های تجزیه". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12, 24, 1394, 161-181.
گلی, یونس, صنیعی, احسان, گلی, یحیی. (1394). 'نابرابری رفاهی خانوار روستایی−شهری، رهیافت مدل‌های تجزیه', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(24), pp. 161-181.
گلی, یونس, صنیعی, احسان, گلی, یحیی. نابرابری رفاهی خانوار روستایی−شهری، رهیافت مدل‌های تجزیه. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1394; 12(24): 161-181.