امیری, هادی, کیانی, غلامحسین, صادق‌پور, فاطمه صادق‌پور. (1394). برآورد تمایل به پرداخت افراد جامعه جهت تأسیس مؤسسه‌های‌ وقفی برای تأمین مالی آموزش و پرورش (مطالعه موردی: شهر اصفهان). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(24), 107-127.
هادی امیری; غلامحسین کیانی; فاطمه صادق‌پور صادق‌پور. "برآورد تمایل به پرداخت افراد جامعه جهت تأسیس مؤسسه‌های‌ وقفی برای تأمین مالی آموزش و پرورش (مطالعه موردی: شهر اصفهان)". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12, 24, 1394, 107-127.
امیری, هادی, کیانی, غلامحسین, صادق‌پور, فاطمه صادق‌پور. (1394). 'برآورد تمایل به پرداخت افراد جامعه جهت تأسیس مؤسسه‌های‌ وقفی برای تأمین مالی آموزش و پرورش (مطالعه موردی: شهر اصفهان)', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(24), pp. 107-127.
امیری, هادی, کیانی, غلامحسین, صادق‌پور, فاطمه صادق‌پور. برآورد تمایل به پرداخت افراد جامعه جهت تأسیس مؤسسه‌های‌ وقفی برای تأمین مالی آموزش و پرورش (مطالعه موردی: شهر اصفهان). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1394; 12(24): 107-127.