1.

تدوین مدل مفهومی خرد براساس منابع اسلامی: تحلیل داده‌بنیاد

صفحه 7-36
علی بیات؛ حمید رفیعی هنر؛ محمدرضا جهانگیر زاده

2.

مدل مفهومی اضطراب مرگ براساس متون دینی

صفحه 37-59
فاطمه غنوی؛ محمدصادق شجاعی

3.

رابطۀ معنای زندگی و تقیّدات مذهبی با نوع و میزان واکنش‎های استرس حاد پس از افشای خیانت همسر

صفحه 61-82
خدیجه‌سادات باقرزاده؛ خدابخش احمدی؛ شکوه نوابی‌نژاد

4.

• طراحی الگوی آسیب شناسی روش تربیتی تحمیل به نفس از منظر آیات و احادیث براساس نظریه داده بنیاد

صفحه 83-103
یعقوب زارع؛ زهره اسمعیلی؛ محمد رضا سرمدی؛ طیبه صفایی

5.

تدوین و اعتبار‎یابی بسته آموزشی تاب‌آوری تحصیلی مبتنی بر رویکرد یکپارچه ‌توحیدی برای دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم

صفحه 105-127
بهروز نظری بوژانی؛ حسن اسدزاده؛ صغری ابراهیمی قوام؛ محمدحسین شریفی‌نیا؛ اسماعیل سعدی پور

6.

تأثیر متغیرهای الگوی چند بعدی معنوی با میانجی‎گری باورهای ناکارآمد بر اختلال وسواس

صفحه 129-153
مریم احمدی؛ جواد خلعتبری؛ علیرضا آقایوسقی؛ مسعود جان‌بزرگی

7.

طراحی بسته آموزشی شادکامی اسلامی و امکان‌سنجی آن بر ابعاد تاب‌آوری روانی زوجین با تعارض زناشویی

صفحه 155-177
اعظم زارع میرک آباد؛ رضا قربان جهرمی؛ ملوک خادمی اشکذری؛ کامران شیوندی چلیچه